Inloggen
1. Samen starten

Fysieke en sociale opgaven van de wijk in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De fysieke en sociale opgaven in de wijk, die in potentie verbonden kunnen worden aan de wijkaanpak, zijn in kaart gebracht. Voor elke opgave is inzichtelijk gemaakt wat de kansen en risico’s zijn van verbinden en welke gemeentelijke domeinen relevant zijn voor de aanpak hiervan.

Aanpak

Ga als projectteam in gesprek met collega’s in jullie organisaties over de fysieke en sociale vraagstukken die zij tegenkomen in de wijk. Vraag hen welke opgaven spelen, welke plannen er zijn om deze opgaven aan te pakken en of het interessant is de opgave aan de wijkaanpak te verbinden. Dit kan in de vorm van kansen en risico’s. Denk bij sociale vraagstukken aan thema's als zorg, welzijn, onderwijs, werkgelegenheid of veiligheid. Fysieke vraagstukken kunnen gaan over bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht, welstand, water, riolering, ruimtelijke ordening en groen.

Klop ook aan bij relevante organisaties buiten het projectteam over opgaven die zij zien. Voor het sociale domein zijn onder andere welzijnsorganisaties, culturele en educatieve instellingen en de woonconsulenten van de woningcorporatie in de wijk interessant. Voor het fysieke domein kan je denken aan het waterbedrijf, waterschap, de netbeheerder en vastgoedeigenaren. 

Een goed hulpmiddel voor het in kaart brengen van opgaven is de website Kwaliteitskaders voor de Wijk. Op dit platform staan verschillende thema’s uitgewerkt die je op kunt pakken in je wijkaanpak.

De resultaten vormen samen met de gevonden opgaven in Woon- en wijkwensen verkennen (fase 2)het overzicht van opgaven die in Keuzes maken over te verbinden opgaven (fase 3) beoordeeld worden welke wel en niet meegenomen worden in de aanpak.

Tips

  • Verken in een vroeg stadium wat het gemeentelijke beleid is op het gebied van ruimtelijke kwaliteit; meestal staat dat in de welstandsnota. Ga met de betreffende afdeling in gesprek over de kansen (o.a. ruimte om het gebouw een nieuw uiterlijk te geven) en knelpunten (o.a. het uiterlijk van het gebouw mag niet veranderen). 
  • Om een goed onderbouwde keuze te maken in het knooppunt Keuzes maken over te verbinden opgaven (fase 3) helpt het om voor de gevonden opgaven in dit knooppunt de positieve en negatieve gevolgen van verbinden in kaart te brengen.  
  • Bij het in kaart brengen van lopende en geplande projecten in de wijk die relateren aan fysieke opgaven is het effectiever te onderzoeken of de wijkaanpak kan aansluiten bij projecten die over 2 jaar van start gaan, dan om te kijken naar projecten die nu lopen/van start gaan. 
  • Maak gebruik van de opdrachten in het Werk- en Doeboek van Transform: ‘Verruiming van het blikveld naar bredere waardecreatie’, ‘Essentiële thema’s voor het slagen van de wijkaanpak’ en ‘Inventariseren kansen & bedreigingen van koppelopgaven’. 
  • Lees de publicatie 'Sturen op woonlasten' voor ervaringen met en inspiratie voor integraal samenwerken in de gemeente.

Uit de praktijk