Inloggen

Onze filosofie 

Het Wijkkompas gaat uit van vier principes.

Principe 1: zorgvuldig organiseren 
Een succesvolle wijkaanpak vereist een zorgvuldig proces. Het Wijkkompas biedt inzicht in de integraliteit van de opgave en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden kunnen meedenken en meedoen: van bewoners tot overheid en van natuurclubs tot bouwbedrijven. Het Wijkkompas geeft ook inzicht in mogelijke koppelkansen, de risico’s en de raakvlakken (afhankelijkheden) tussen knooppunten.

Principe 2: transparant samenwerken
Een succesvolle wijkaanpak kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als bewoners, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden kunnen meedenken over beslissingen die voor hen van belang zijn. Het Wijkkompas biedt inzicht in de meest relevante besluiten en momenten in een wijkaanpak. Daardoor weten belanghebbenden wanneer zij aan zet zijn. Het Wijkkompas maakt het proces van het begin tot het eind transparant. Alle stappen en besluiten worden vastgelegd, zodat altijd duidelijk is hoe en wanneer keuzes tot stand zijn gekomen. 

Principe 3: slim kennis delen 
Elk gebied is anders, maar het is niet nodig om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. Wijken, buurten en dorpen kunnen van elkaar leren. Het Wijkkompas bouwt voort op de ervaringen die de afgelopen jaren al zijn opgedaan met gebiedsgerichte verduurzaming, zoals in de programma’s Smart Energy Cities, Energiesprong en Gebieden Energieneutraal. Het Wijkkompas wordt doorlopend aangevuld en verbeterd op basis van nieuwe ervaringen. Hierbij werken we samen met het ministerie van BZK (Programma Aardgasvrije Wijken) en de VNG (Kennis- en Leerprogramma). 

Principe 4: leren door te doen 
De energietransitie is nog maar net begonnen. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Tussen en binnen wijken bestaan grote verschillen en de technologie voor aardgasvrij wonen is nog volop in ontwikkeling. Er lopen op dit moment tal van experimenten en er zullen er nog meer volgen. Het uitgangspunt is dat we leren door te doen. Het Wijkkompas biedt houvast bij het bepalen van de volgende stap, maar is geen lineair stappenplan. 


Auteurschap 
Het Wijkkompas bouwt voort op de kennis en producten die zijn ontwikkeld in kennis- en innovatieprogramma’s zoals Smart Energy Cities, Gebieden Energieneutraal en Energiesprong. Programma’s die voor een belangrijk deel met gemeenschapsgeld zijn gefinancierd. We vinden dat de informatie van het Wijkkompas daarom openbaar toegankelijk moet zijn en gebruikt moet kunnen worden door wie dat wil. Alle informatie op deze website is daarom beschikbaar onder de Creative Commons naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen 4.0. Zie voor de voorwaarden van de licentie ook: Nederland https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl