Inloggen

Onze filosofie 

Het Wijkkompas gaat uit van vier principes.

Principe 1: zorgvuldig organiseren 
Een succesvolle wijkaanpak vereist een zorgvuldig proces. Hierbij is het doel om de energietransitie te verbinden aan het integraal verbeteren van wijken. Het Wijkkompas biedt inzicht in de integraliteit van de opgave en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden kunnen meedenken en meedoen: van bewoners tot overheid en van natuurclubs tot bouwbedrijven. Het Wijkkompas geeft ook inzicht in mogelijke kansen om de wijkaanpak te verbreden om maatschappelijke waardecreatie te vergroten, en de risico’s van verbindingen en integraliteit van opgaven en knooppunten.

Principe 2: transparant samenwerken
Een succesvolle wijkaanpak kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als bewoners, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden kunnen meedenken over beslissingen die voor hen van belang zijn. Het Wijkkompas biedt inzicht in de meest relevante besluiten en momenten in een wijkaanpak. Daardoor weten belanghebbenden wanneer zij aan zet zijn. Het Wijkkompas maakt het proces van het begin tot het eind transparant. Alle stappen en besluiten worden vastgelegd, zodat altijd duidelijk is hoe en wanneer keuzes tot stand zijn gekomen. 

Principe 3: slim kennis delen 
Elk gebied is anders, maar het is niet nodig om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. Wijken, buurten en dorpen kunnen van elkaar leren. Het Wijkkompas bouwt voort op de ervaringen die de afgelopen jaren al zijn opgedaan met gebiedsgerichte verduurzaming, zoals in de programma’s Smart Energy Cities, Energiesprong en Gebieden Energieneutraal. Het Wijkkompas wordt doorlopend aangevuld en verbeterd op basis van nieuwe ervaringen. Hierbij werken we samen met het ministerie van BZK (Programma Aardgasvrije Wijken) en de VNG (Kennis- en Leerprogramma). 

Principe 4: leren door te doen 
De energietransitie is nog maar net begonnen. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Tussen en binnen wijken bestaan grote verschillen en de technologie voor aardgasvrij wonen is nog volop in ontwikkeling. Er lopen op dit moment tal van experimenten en er zullen er nog meer volgen. Het uitgangspunt is dat we leren door te doen. Het Wijkkompas biedt houvast bij het bepalen van de volgende stap, maar is geen lineair stappenplan. 


Auteurschap 
Het Wijkkompas bouwt voort op de kennis en producten die zijn ontwikkeld in kennis- en innovatieprogramma’s zoals Smart Energy Cities, Gebieden Energieneutraal en Energiesprong. Programma’s die voor een belangrijk deel met gemeenschapsgeld zijn gefinancierd. We vinden dat de informatie van het Wijkkompas daarom openbaar toegankelijk moet zijn en gebruikt moet kunnen worden door wie dat wil. Alle informatie op deze website is daarom beschikbaar onder de Creative Commons naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen 4.0. Zie voor de voorwaarden van de licentie ook: Nederland https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

Waarom?

Het Wijkkompas is ontwikkeld omdat de Rijksoverheid besloten heeft dat alle huishoudens op termijn overstappen op een duurzaam energiesysteem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat per wijk wordt bepaald wat het beste alternatief voor aardgas is. De gemeente is daarbij aangewezen als regisseur. Dit betekent dat de gemeente voor elke wijk of buurt  een Wijkuitvoeringsplan opstelt dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Het verduurzamen van een wijk of buurt duurt vaak meerdere jaren en vraagt om een intensieve samenwerking tussen lokale belanghebbenden en marktpartijen. De gemeente staat voor de uitdaging om in deze periode het overzicht te houden en het gesprek tussen de betrokkenen in goede banen te leiden. En dat bij elke wijk opnieuw. Het Wijkkompas biedt gemeenten en lokale betrokkenen praktisch houvast, zodat steeds meer wijken succesvol worden verduurzaamd.