Inloggen

Fase

Realisatie en nazorg

In fase 6 realiseer je het uitvoeringsplan, waarvoor je zo nodig verschillende deelplannen maakt. Je treft maatregelen om de hinder voor bewoners en gebruikers zo beperkt mogelijk te houden en investeert hiervoor in goede communicatie. Daarnaast monitor je de voortgang, stuur je bij waar nodig en zorg je ervoor dat bewoners de juiste nazorg krijgen.

Resultaat: 
  • Alle particuliere woningeigenaren hebben gekozen voor een renovatieconcept. 
  • Voortgangsrapportages van de realisatie
  • Evaluatie van genomen maatregelen
Realisatie en nazorg

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden
Zakelijke vastgoedeigenaren contracteren een marktpartij voor de realisatie
Buiten de wijk communiceren over ervaringen op wijkniveau
Gedegen en vastomlijnd evaluatietraject na oplevering
Rapportage over voortgang uitvoeringsplan