Inloggen
3. Strategieën identificeren

Keuzes maken over te verbinden opgaven

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Op basis van een duidelijk afwegingskader zijn er keuzes gemaakt over welke opgaven verbonden worden aan de wijkaanpak en welke niet. Keuzes zijn toegevoegd aan de ambitie voor de wijk, opgesteld in Gezamenlijke ambitie voor de wijk opstellen (fase 1). De besluiten zijn vastgelegd zodat hierover gecommuniceerd kan worden met belanghebbenden in de wijk.

Aanpak

Op basis van het overzicht van fysieke en sociale opgaven in de wijk, kies je de opgaven die je aan de wijkaanpak gaat verbinden. De keuze voor te verbinden opgaven maak je al in deze fase (strategieën identificeren) zodat resultaten verwerkt kunnen worden in keuzes die in de volgende fase (keuzes maken) tot stand komen.   

In een aantal stappen kom je samen met het projectteam tot een keuze: 

1. Maak een duidelijk afwegingskader waarop opgaven gescoord kunnen worden. Bedenk welke voorwaarden voor het projectteam belangrijk zijn. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: In hoeverre draagt het verbinden van deze opgave bij aan het enthousiasme van bewoners voor de wijkaanpak? Vertraagt of versnelt deze opgave het uitvoeringstempo? Kan met deze opgave politiek winst behaald worden? Kan met deze opgave een doorbraak worden gerealiseerd in een complex dossier? En wat zijn de kosten? Vul dit aan met voorwaarden van andere belanghebbende, zoals die van bewoners. Wat bepaalt voor hen waar de prioriteiten moeten liggen? 

2. Maak bij het afwegingskader duidelijk welk scoresysteem je hanteert. Ga je bijvoorbeeld werken met een cijfersysteem van 1-5, denk dan goed na wat een 1 betekent en wat een 5 is. Spreek vervolgens met elkaar af wat een opgave moet scoren om in aanmerking te komen meegenomen te worden in de wijkaanpak. Bepaal het gewicht wat elk criterium krijgt.

3. Scoor de opgaven op basis van het opgestelde afwegingskader. Zorg daarbij dat de mensen aan tafel inhoudelijk voldoende weten over de opgaven die gescoord moeten worden. Als gemeente zijn dat minimaal de gemeentelijke collega's van de domeinen waarmee je hebt gesproken in fase 2. En als woningcorporatie zijn dat bijvoorbeeld de woonconsulent of duurzaamheidsmanager.  Het is belangrijk bij deze stap ook mensen aan tafel te zetten waarvoor gescoord gaat worden. Dit zijn onder andere bewoners uit de wijk. Dit laatste kan eventueel op een later moment zodat het projectteam eerst zelf een beeld kan vormen van scores en prioriteiten over vragen die bijvoorbeeld gaan over politieke winst en kosten en baten. 

4. Je hebt nu een overzicht van opgaven die ‘hoog genoeg’ scoren om serieus te overwegen. Kijk voor je dit knooppunt afrondt eerst nog een keer naar de opgaven die het overzicht niet hebben gehaald. Zijn er opgaven bij die potentie hebben de wijkaanpak te maken of breken? Bijvoorbeeld als het gaat om draagvlak van bewoners? Overweeg deze dan alsnog aan het overzicht toe te voegen. Kijk vervolgens naar het totaal van de gekozen opgaven. Werken deze opgaven samen? En zijn het er niet teveel? Als hier uiteindelijk toch nog keuzes in gemaakt moeten worden zorg dat je deze goed vastlegt. Mocht er meer informatie over de opgaven nodig zijn dan kan de keuze ook uitgesteld worden tot na het knooppunt Inzicht in kosten en opbrengsten van gekozen opgaven (fase 3). 

5. De genomen besluiten worden vastgelegd zodat deze gecommuniceerd kunnen worden met alle belanghebbende in de wijk. Leg uit welke opgaven wel zijn gekozen en welke niet en de daarbij achterliggende redenatie. De gekozen opgaven worden ter afronding toegevoegd aan degezamenlijke ambitie voor de wijk die in fase 1 is opgesteld.

Tips

  • Hoofdstuk 2 van dit rapport vertelt je meer over verschillende manieren waarop je opgaven kan verbinden aan de aanpak (de integrale aanpak, de meeliftaanpak en de gecoördineerde uitvoering) en hoe hieraan vorm te geven. Welke vragen stelt bijvoorbeeld de gemeente zichzelf bij het vormgeven van een of meerdere van deze aanpakken? 
  • Voor je de opgaven gaat scoren is het handig om uit te werken hoe een koppeling met een opgave eruit kan zien. Hoe kan 'werkgelegenheid' bijvoorbeeld vertaald worden naar de uitvoering van de wijkaanpak? Deze concretisering maakt het scoren van de opgaven een stuk makkelijker. Dit hoeft nu alleen 'hoog-over', later in Gekozen opgaven uitwerken in Wijkuitvoeringsplan (fase 4)maak je de maatregelen per gekozen thema concreet. Pak voor inspiratie de website Kwaliteitskaders voor de Wijk erbij. Hier staan per opgave en thema maatregelen uitgewerkt die kunnen bijdragen aan de doelstelling voor de wijk.  
  • Het is belangrijk de wijkaanpak zo in te richten dat er ruimte en tijd blijft voor onvoorziene omstandigheden. Wees dus kritisch in welke opgaven je kiest verbindt aan de wijkaanpak. 
  • Het verbinden van opgaven vraagt om een integrale werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie. Doe je dit niet dan kunnen er botsingen ontstaan tussen gemeentelijke doelstellingen of vormen bestaande planningen (of tempoverschil van de uitvoering), budgetten of capaciteit een obstakel. Kijk dus op tijd hoe je de verbinding wilt organiseren en wat dit van de gemeentelijke organisatie vraagt.
  • Zorg dat je helder over de gemaakte keuzes communiceert. Op deze manier zien betrokkenen wat er met hun input is gedaan en wat de reden is dat er wel of niet is gekozen voor door hen ingebrachte opgaven. Zie voor tips en inspiratie het knooppunt Participatie- en communicatiestrategie opstellen (fase 1).
  • Maak gebruik van de opdracht “Is de koppeling van opgaven het waard?” uit het Werk- en Doeboek van Transform. 

Over specifieke opgaven:

  • Kijk bij klimaatadaptatie verder dan de korte termijn. Als uit de klimaatstresstest naar voren komt dat er in een wijk nu geen knelpunten zijn, kan het toch slim zijn om preventief rekening met bijvoorbeeld overmatige regenval. Dat maakt de herinrichting van de wijk meer toekomstbestendig.
  • De verduurzaming van woningen kan tegen beperkte kosten worden gecombineerd met de afkoppeling en opvang van hemelwater. Informatie over het combineren van klimaatadaptatie met nul-op-de-meter woningen vind je hier.
  • Overweeg je om het aanleggen van een warmtenet te combineren met het het vervangen van het riool? Bekijk dan dit overzicht  van het Expertisecentrum Warmte met voor- en nadelen en tips. Overweeg ook je te laten informeren door marktpartijen over nieuwe ontwikkelingen.