Inloggen
4. Keuzes maken

Gekozen opgaven uitwerken in Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

De gekozen te verbinden opgaven uit fase 3 zijn geconcretiseerd op uitvoeringsniveau. Het is duidelijk hoe de opgaven in het Wijkuitvoeringsplan worden verwerkt, wie betrokken moet zijn bij de uitvoering en welke budgetten daarvoor nodig en beschikbaar zijn. 

Aanpak

Om gekozen opgaven verder te brengen dan alleen een ambitie is het belangrijk om de opgaven te concretiseren naar duidelijke doelstellingen met passende maatregelen. Dit kun je als volgt doen: 

  1. Mocht je bij eerdere knooppunten als Keuzes maken over te verbinden opgaven nog geen duidelijke doelstelling(en) per opgave hebben vastgelegd, doe dat dan nu eerst. Bedenk welke prestatie bepaalt of de aanpak van een thema voldoet (lees: hoe ga je resultaten meten?) en leg de doelstelling vast in de Gezamenlijke ambitie voor de wijk. De website kwaliteitskaders voor de wijk maakt doelstellingen per thema concreet en beschrijft maatregelen die helpen de doelstellingen te realiseren. Ook wordt er inzicht gegeven in de benodigde minimale inspanningen op basis van relevante wet- en regelgeving. 
  2. Welke maatregelen helpen om de doelstelling(en) per opgave en thema te realiseren? Voorbeeld: Heb je als projectteam gekozen voor het thema werkgelegenheid, is het dan mogelijk om een deel van de werkzaamheden door bewoners te laten uitvoeren? Dit kan in de vorm van een brainstorm waarna je keuzes maakt over welke maatregelen daadwerkelijk toe te passen.
  3. Bedenk hoe de verbinding met de wijkaanpak er precies uitziet. Wie heb je nodig, welke budgetten zijn beschikbaar en in welke fase moet je wat doen of vragen om de maatregelen tot realisatie te brengen? Als de gemeente de uitvoering door of samen met marktpartijen en organisaties in de wijk gaat realiseren, bedenk dan hoe je deze uitvoerende partijen gaat vinden en welke vraag je hen stelt. Voorbeeld: Om bewoners een rol te kunnen geven in de uitvoering van werkzaamheden zal deze eis moeten worden opgenomen in de Marktuitvraag voor renovatie gebouwen. Voor opgaven en maatregelen die niet direct relateren aan (uitvoering van) het gebouw of energiesysteem kan ook een aparte vraag worden uitgezet.

Vergeet niet de kennis en ideeën van andere belanghebbenden over doelstellingen en maatregelen mee te nemen. Dit kan al eerder zijn opgehaald, bijvoorbeeld in de knooppunten Woon- en wijkwensen verkennenen Keuzes maken over te verbinden opgaven. Ook kunnen belanghebbenden hiervoor nogmaals benaderd worden nu de opgaven en doelstellingen duidelijk zijn.  

In het knooppunt Inzicht in kosten en opbrengsten van gekozen opgaven heb je onderzocht welke budgetten bij welke domeinen beschikbaar zijn en of er subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk of Provincie zijn. Gebruik deze informatie om te bepalen hoe de maatregelen gefinancierd gaan worden. Onderzoek met het projectteam ook of andere partijen in de wijk budgetten hebben voor de aanpak van bepaalde opgaven, zoals de woningcorporatie.  

Tips

  • Circulariteit is een complex thema. Net als de energietransitie heeft de circulaire transitie als één van de doelen om de uitstoot van CO2 te verlagen. Denk daarom na hoe je de uitvoering van de wijkaanpak zo circulair mogelijk kan vormgeven. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om materialen die tijdens sloop of uitvoering vrijkomen terug te brengen in de wijk? Kan er gebruikt gemaakt worden van secundaire of biobased materialen en producten? En wat zijn de mogelijkheden om de uitvoering losmaakbaar uit te voeren? En bedenk: niet alles hoeft in één keer circulair te zijn. Het gaat stapsgewijs, net als een wijk 'aardgasvrij-ready' maken of woningen in stappen verduurzamen.
  • Platform31 omschrijft in dit inspiratieboek een aantal voorbeelden van circulaire maatregelen bij gebiedsontwikkeling. Ook de website kwaliteitskaders van de wijk omschrijft een aantal concrete maatregelen die circulaire doelstellingen concreet maken. 
  • Bekijk het Kennisportaal Klimaatadaptatie voor praktische informatie, handige hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden hoe je vorm kan geven aan het thema klimaatadaptatie in jouw wijk.