Inloggen
4. Keuzes maken

Keuze voor energiesysteem vastleggen en consequenties in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het projectteam heeft besloten wat de nieuwe warmtevoorziening in de wijk wordt (zowel qua techniek als infrastructuur). Er is inzicht in de consequenties van dit besluit, bijvoorbeeld voor de huidige infrastructuur, benodigde aanpassingen aan gebouwen, (maatschappelijke) business case en planning. 

Aanpak

Maak gebruik van de inventarisatie die je in fase 3 hebt gedaan. Breng de consequenties van de verschillende varianten in kaart, door onder andere deze eerdere knooppunten te gebruiken:

Voeg ook andere consequenties toe, bijv op planning en ondergrond. Grijp vervolgens terug naar de informatie uit het knooppunt Criteria bepalen voor keuze van nieuw energiesysteem (fase 3). Bespreek met het projectteam welke keuze optimaal is, gegeven die criteria. Je kunt in meerdere besprekingen toewerken naar dit besluit. 

Toets de keuze van de voorkeur voor het energiesysteem bij belangrijke belanghebbende die niet bij het projectteam aangesloten zijn. Op basis van hun feedback en aanscherpingen komt het projectteam tot een definitieve keuze waar alle belanghebbende achter kunnen staan.

Tips

Tips voor het in kaart brengen van consequenties: 
  • Het vastleggen van de consequenties voor het huidige energiesysteem zal een iteratief proces zijn. Begin dus met de informatie die er al wél is en voeg gaandeweg meer details toe.
  • De keuze voor het energiesysteem bepaalt aan welke prestatie de woningen moeten voldoen. Het niveau van verduurzaming van woningen heeft vervolgens consequenties voor de energie-infrastructuur. Breng die in kaart. Ter illustratie: meer isolatie bij woningen leidt tot een lagere warmtebehoefte. Dat leidt weer tot een lagere behoefte aan dikke elektriciteitskabels (in geval van all-electric) en kleinere buizen (in geval van een warmtenet). 
  • Energienetten volgen niet de geografische omlijning van een wijk of gemeente. Het doorknippen van een bepaalde leiding heeft dus mogelijk effect op meerdere wijken of gemeenten. Zorg dat de leidingen goed in kaart zijn gebracht. Weet welke consequenties de aanpak van de ene wijk heeft voor andere wijken.
  • Houd er rekening mee dat restwarmte voor een warmtenet niet altijd duurzaam is. Zo kan restwarmte afkomstig zijn van een fossiele olieraffinaderij. Als bewoners een duurzaam alternatief voor aardgas willen, kan dit tot weerstand leiden. Onderzoek of het mogelijk is om de restwarmte in de toekomst te vervangen door een duurzaam alternatief.
  • Zorg voor juridische deskundigheid in het projectteam. Een deskundige die de juridische aspecten in de gaten houdt en voorkomt dat door een (innovatieve) aanpassing een specifieke subsidie toch niet wordt toegekend. Inventariseer de relevante wet- en regelgeving en houd daar in keuzes rekening mee.

Tips voor het vastleggen van de keuze: 
  • Geef tijdig zekerheid over de gekozen warmteoplossing in de wijk. Dit is van belang voor woning- en gebouweigenaren, maar ook voor de netbeheerder. De netbeheerder moet de capaciteit en het kapitaal voor de aanpassingen al een aantal jaren voor de uitvoering vastleggen.
  • Leg bij de aanleg van een warmtenet duidelijk vast welke bewoners een aansluiting willen, en maak hen duidelijk dat (en waarom) ze een aantal jaar vastzitten aan deze warmteleverancier. De bewoner kan niet zomaar wisselen vanwege het meerjarencontract met de warmteleverancier, en omdat deze partij de enige warmteleverancier in de wijk is. Maak dit vooraf heel duidelijk aan bewoners om te voorkomen dat ze zich 'gevangen' voelen.
  • De aanleg van een warmtenet is juridisch complex. Er moet bijvoorbeeld antwoord komen op de vraag 'wie is de eigenaar van het warmtenet?' en 'wie is de eigenaar van de opgewekte warmte?'. Verken de mogelijkheden, maak een goede afweging, en zorg voor duidelijkheid over de uiteindelijke keuze. 

De uitkomst van dit knooppunt gebruik je om het WUP op te stellen in het knooppunt Wijkuitvoeringsplan naar de raad (fase 5).