Inloggen
3. Strategieën identificeren

Participatie- en communicatiestrategie herijken en concretiseren

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Met de inzichten uit fase 2 is de participatie- en communicatiestrategie herijkt. Daarbij heb je de strategie geconcretiseerd met participatievormen en -processen die passen bij de wijk en bewoners (particulieren en huurders). 

Aanpak

Allereerst kijk je of je de strategie die is opgesteld in Participatie- en communicatiestrategie opstellen moet aanpassen op basis van de inzichten uit fase 2 (denk aan gesprekken met wijkbewoners). Mogelijk dat eerdere aannames niet blijken te kloppen, of heb je de doelgroepen beter leren kennen waardoor de strategie gewijzigd moet worden. 

Hierna concretiseer je de strategie zodat het helder is welke participatievormen ingezet worden om de wijk en bewoners te betrekken bij de te maken keuzes, in de hierna volgende knooppunten. Het concretiseren gaat dus voornamelijk over het bepalen van passende participatievormen die passen bij de wijk en de bewoners uit de wijk.  

Kies een vorm die bewoners helpt en stimuleert om te participeren. Zorg dat de gekozen kanalen, middelen en processen aansluiten bij de doelgroep. Online participatie past bijvoorbeeld alleen in een wijk waar waarschijnlijk veel bewoners digitaal vaardig zijn. Daarbij hebben niet alle bewoners behoefte op dezelfde manier betrokken te worden. Zo kan het zijn dat een relatief klein deel actief mee wil denken met de technische aspecten. Anderen willen tussentijds worden geïnformeerd en pas actief betrokken worden als er een concreet voorstel is. Om alle bewoners mee te krijgen is het daarom belangrijk verschillende vormen van participatie aan te bieden. De participatieladder kan hierbij helpen.

Tips

  • Het is een risico dat steeds dezelfde mensen naar de bewonersavonden komen. Zorg dat je alle bewoners betrekt en niet alleen de enthousiaste initiatiefnemers. Vraag bijvoorbeeld of iedereen de volgende keer de buren vraagt om mee te gaan. Het overgrote deel van de bewoners stelt zich vaak niet zo actief op, maar moet toch ook mee in de energietransitie.
  • Bepaal of je ondersteuning van externe organisaties nodig hebt. Naast dat zij expertise hebben rondom participatieprocessen, kan een 'neutrale' partij nuttig zijn om de geschiedenis en de gevoelens van bewoners over de gemeente het proces niet in de weg te laten staan.
  • Inventariseer weerstand bij bewoners en erken die. Als bewoners zich gezien en gehoord voelen, gaat de weerstand vaak al omlaag. Benadruk dat niemand verplicht wordt om mee te doen. Weerstand is vaak een reactie als een individu zich in vrijheid en keuzes beperkt voelt. Weerstand is overigens soms tijdelijk.
  • Denk goed na welke informatie je wanneer onder  bewoners verspreidt. Bedenk bijvoorbeeld of de informatie wel relevant is voor bewoners als ze geen inspraak meer kunnen hebben.
  • De participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie bij wind- en zonprojecten (zowel ontwerp- als financiële participatie). De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties. Het is onderdeel van het Klimaatakkoord.
  • Voor verregaande energierenovaties bij sociale huurwoningen kan je gebruik maken van het draaiboek dat Stroomversnelling heeft ontwikkeld voor omgang met bewoners. Het is specifiek geschreven voor nul-op-de-meter renovaties, maar biedt ook inspiratie voor andere renovatie-trajecten.

Uit de praktijk

Vrijwilligerswerkgroepen ondersteunen de wijkaanpak

Vrijwilligerswerkgroepen ondersteunen de wijkaanpak

De wijkaanpak in het Haarlemse Ramplaankwartier kent verschillende vrijwilligers-werkgroepen die de wijkaanpak tot een succes helpen maken....
Lees meer
Stellingen geven bewoners een stem

Stellingen geven bewoners een stem

Om bewoners in Tilburg meer bij de wijkaanpak te betrekken, is de gemeente tijdens bewonersbijeenkomsten met stellingen gaan werken. Er word...
Lees meer
Hoe kom je tot een representatieve klankbordgroep?

Hoe kom je tot een representatieve klankbordgroep?

De gemeente Zeist wilde in Austerlitz een evenwichtige, representatieve klankbordgroep opzetten. Aan die klankbordgroep worden zaken voorgel...
Lees meer
Soms is aanbellen de beste optie

Soms is aanbellen de beste optie

Bij de wijkaanpak in Kerschoten zal in de toekomst letterlijk aangebeld worden bij bewoners die niet op e-mails en nieuwsbrieven reageren, o...
Lees meer
70-plussers betrekken met een ouderencoach

70-plussers betrekken met een ouderencoach

Met het oog op de vele 70-plussers met een koopwoning in de Apeldoornse wijk Kerschoten is de energieregisseur van plan een ouderencoach in...
Lees meer
Een enquête laat zien waar de weerstand zit

Een enquête laat zien waar de weerstand zit

De energieregisseur heeft samen met de actieve bewonersgroep een enquête gehouden om te onderzoeken waarom bewoners wél en waarom ze niet zo...
Lees meer
Expeditie Warmte Utrecht

Expeditie Warmte Utrecht

Tijdens de Expeditie Warmte in de gemeente Utrecht (oktober 2120 - februari 2021) hebben vijf bewonersinitiatieven samen met bedrijven verke...
Lees meer
Nieuwe vormen van lokale democratie in Groningen

Nieuwe vormen van lokale democratie in Groningen

De Groninger burgertop van 2015, georganiseerd volgens de G1000-principes van David van Reybrouck, heeft voor inspiratie gezorgd voor een ni...
Lees meer
Contactpersonen in de wijk bereiken 80% van de bewoners

Contactpersonen in de wijk bereiken 80% van de bewoners

Uit de Voortgangsrapportage PAW Monitor 2021 is naar voren gekomen dat gemeenten worstelen met de vaak eenzijdige samenstelling van de actie...
Lees meer
Bewoners bepalen aanpassingen in corporatiewoningen

Bewoners bepalen aanpassingen in corporatiewoningen

Bij een omvangrijke renovatie in Amsterdam is een uitgebreid participatieproces opgezet waarbij bewoners intensief betrokken waren. Het traj...
Lees meer
Omgaan met verschillende participatiebehoeften van bewoners

Omgaan met verschillende participatiebehoeften van bewoners

Gemeenten ervaren dat bewoners op verschillende manieren betrokken willen zijn bij de wijkaanpak. Een relatief klein deel wil actief meedenk...
Lees meer