Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Overzicht van bestaande plann(ing)en

Draagt bij aan spoor:
A B C E F
Betrokken partijen:

Doel

De bestaande plann(ing)en voor de wijk zijn in kaart gebracht. Voor deze plannen is inzichtelijk gemaakt wat de kansen en risico’s zijn van het koppelen aan de wijkaanpak. 

Aanpak

In dit knooppunt zoek je naar kansen om aan te haken op bestaande plannen in de wijk, wat ook wel ‘de gecoördineerde uitvoering’ wordt genoemd. 

  1. Vraag bestaande plann(ing)en op bij de relevante gemeentelijke domeinen zoals bouw- en woningtoezicht, welstand, water en riolering, ruimtelijke ordening en groen en andere belanghebbenden uit het fysieke domein zoals het waterbedrijf, waterschap en de netbeheerder. Dit gesprek kan gecombineerd worden met de uitvoering van het knooppunt Fysieke en sociale opgaven van de wijk in kaart brengen.
  2. Het projectteam bekijkt waar er op basis van het overzicht van plannen koppelingen gemaakt kunnen worden met de wijkaanpak. Zoek daarbij naar 'natuurlijke momenten', zoals verhuizingen, geplande renovaties en werkzaamheden aan het riool of de herinrichting van de straat. Het verbinden van dergelijke opgaven kan overlast voor bewoners beperken. Zo is het is voor bewoners prettig als de straat maar één keer open hoeft.

Informatie die je in deze fase ophaalt gebruik je ook in fase 5 bij het knooppunt Planning van uitvoerende werkzaamheden afstemmen

Tips

  • Zorg dat in het overzicht van bestaande plannen onderscheid wordt gemaakt tussen plannen op regio-, wijk-, buurt-, straat- en gebouwniveau. 
  • Het is effectiever te zoeken naar plannen die over 2+ jaar van start gaan, dan om te kijken naar projecten die nu lopen/van start gaan. 
  • Het is belangrijk goed te kijken naar de bestaande plannen van vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties. Een stuk als het Meerjarenonderhoudsplanning biedt inzicht in natuurlijke onderhoudsmomenten, maar ook wat deze eigenaren zelf hebben gepland op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Dit laatste kan helpen om de strategie voor bepaalde woningen en de wijk te bepalen. 

Uit de praktijk

Integraal ontwikkelperspectief geeft inzicht in alle opgaven

De gemeente Leiden heeft in het kader van de nieuwe omgevingswet ontwikkelperspectieven uitgewerkt, onder meer voor de wijk Zuidwest. In een ontwikkelperspectief wordt in kaart gebracht wat er de komende 20 jaar gaat spelen en hoe de verschillende domeinen zoals riolering, nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en energietransitie zich tot elkaar verhouden. Zo’n perspectief omvat alle opgaven en is daarmee een afwegingskader voor de politiek. Tegelijkertijd geeft het ontwikkelperspectief bewoners inzicht in wat er speelt. Het document volgt de formele inspraakprocedure en wordt vastgesteld door de raad. Om de bewustwording bij burgers te stimuleren, zijn ook algemene teksten over de energietransitie hierin opgenomen. Zoals: ‘Dit gebied ligt dicht bij het huidige warmtenet, dus het is kansrijk om daarop aan te sluiten.
Meer informatie
Integraal ontwikkelperspectief geeft inzicht in alle opgaven

Uit de praktijk

Kies een actieve opstelling, kijk waar je kunt aanhaken

De afdeling Energietransitie van de gemeente Leiden brengt de warmte-opties voor de hele gemeente in kaart; eind 2021 wordt dit samengevat in een Transitievisie Warmte. Daarbij houdt zij ook rekening met ontwikkelingen bij andere gemeentelijke afdelingen waarbij een wijkaanpak kan aanhaken, zoals de vervanging van riolering, ingrepen in de openbare ruimte en de realisatie van infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen. Het is belangrijk om als programma energietransitie een plek te 'verdienen' binnen de organisatie, want de  ervaring leert dat je in het begin niet kunt verwachten dat andere gemeentelijke afdelingen zich spontaan bij de afdeling Energietransitie melden. Daarom is het belangrijk om een actieve rol aan te nemen. Dit heeft er in Leiden toe geleid dat bijvoorbeeld de afstemming met de afdeling Beheer (verantwoordelijk voor voor de rioolvervanging) volop gebeurt: ‘Willen jullie meedoen? Waar moeten we rekening mee houden? Kijk maar of je kunt aanhaken, wij hebben vanuit ons beleid prioriteit met ons project.' Hoe vaker de afdeling Energietransitie zelf actief aansluit bij ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen, hoe groter de kans dat andere afdelingen in de toekomst aan de afdeling denken als er in hun domein iets gebeurt waarbij de wijkaanpak kan aansluiten.
Kies een actieve opstelling, kijk waar je kunt aanhaken