Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Financiering en subsidies in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een beeld van financieringsmogelijkeden voor zowel individuele als collectieve oplossingen. Het gaat daarbij zowel om financiering en subsidies. Je brengt alle subsidiemogelijkheden in kaart, zowel voor particulieren als voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties, particuliere verhuurders en eigenaren van utiliteitsgebouwen. Op basis hiervan weet je of er aanvullende (gemeentelijke) subsidies nodig zijn. 

Aanpak

Bij een collectieve warmteoplossing is er een financieringsbehoefte bij de entiteit die kosten maakt voor de gemeenschappelijke infrastructuur. Daarnaast heeft ook de individuele gebouweigenaar een financieringsbehoefte. Sommige beoogde mede-eigenaren van collectieve warmte-infrastructuur, hebben weinig mogelijkheden voor financiering. Denk bijvoorbeeld aan collectieven van particulieren. De gemeente kan hier een belangrijke rol spelen, maar dat vergt specifiek beleid. Anticipeer daarop en verken de mogelijkheden.

Voor investeringen achter de voordeur zijn de eigenaren verantwoordelijk; dit kunnen verhuurders of eigenaar-bewoners zijn. Er zijn voor huiseigenaren, huurders en verhuurders verschillende subsidiemogelijkheden: ISDE en de middelen die de gemeente krijgt in het Nationaal Isolatieprogramma zijn voorbeelden.

Financiering en subsidies zijn beide instrumenten om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Verken wat de landelijke, regionale en lokale subsidiemogelijkheden zijn voor de verschillende doelgroepen en type ingrepen. Inzicht hierin heb je later nodig bij de knooppunten Financierbaarheid van verschillende energiesystemen inventariseren (fase 3) en Inrichten financiële arrangementen (fase 5). 

Tips

  • Sommige gemeenten experimenteren zelf ook in samenwerking met marktpartijen. Bijvoorbeeld met gemeentelijke verduurzamingsregelingen. Al dan niet via Woonpas (zoals Wijk bij Duurstede), de maatwerk- of verzilverlening van het SvN (Aalten), het Woningabonnement (Deventer), een revolverend (gemeentelijk) fonds of verduurzaming als een dienst (Amersfoort, on hold vanwege juridische implicaties). Voor minder draagkrachtige doelgroepen komt binnenkort gebouwgebonden financiering in beeld.
  • Maak gebruik van de Subsidie- en financieringswijzer van RVO om relevante financieringsconstructies te vinden. Elke doelgroep heeft eigen financieringsmogelijkheden en -uitdagingen. Het Nationaal Warmtefonds biedt particuliere woningeigenaren en VvE's aantrekkelijke en langlopende financieringen, speciaal voor bewoners die bij een reguliere financier geen lening kunnen krijgen. Ook aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden, waardoor bijvoorbeeld eenverdieners met lage inkomens soms toch buiten de boot vallen. 
  • Onderzoek wat de mogelijkheden zijn van financieringsconstructies met een lange looptijd. Investeringen in gebouwen hebben vaak een levensduur van minimaal 15 jaar. Veel investeringen in de schil van gebouwen hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. 
  • Kijk of het mogelijk is om een samenwerking tussen particuliere woningeigenaren te organiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of een coöperatie. Zo'n samenwerkingsconstructie biedt opdrachtgevers meer zekerheid, waardoor zij gunstiger tarieven kunnen rekenen. Bovendien is het toezicht op financiering van rechtspersonen minder knellend dan op financiering van personen.
  • Inventariseer de subsidiemogelijkheden voor je het gesprek met bewoners en vastgoedeigenaren aangaat.
  • Subsidies voor woning- en gebouweigenaren kunnen worden aangevuld met subsidies voor projecten in de wijk, zoals bijvoorbeeld de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Naast subsidies zijn leningen een belangrijk middel om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. 
  • Houd er in de planning rekening mee dat het aanvragen of ontwikkelen van passende subsidiemogelijkheden de nodige voorbereidingstijd vraagt. En dat niet alle subsidies 'stapelbaar' zijn. 
  • Schakel zo nodig een adviesbureau in om je voor te laten lichten over mogelijke subsidies en financiële regelingen. Er zijn heel veel opties, het is belangrijk om een goed overzicht te krijgen. Daar is kennis van zaken voor nodig.