Inloggen
1. Samen starten

Afstemming over wederzijdse verwachtingen van inzet en rollen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Het is duidelijk welke rol ieder projectteamlid vervult. Projectteamleden weten wat ze van elkaar kunnen verwachten gedurende het proces van de wijkaanpak.

Aanpak

Gebaseerd op individuele en gezamenlijke ambities, brengt de projectleider of het projectteam in kaart welke rollen en taken nodig zijn. De invulling van deze rollen wordt mede bepaald door de verwachtingen binnen het team. Daarna worden rollen en taken toebedeeld aan de verschillende organisaties en/of projectteamleden. Doe dit op basis van ambitie, capaciteit, kennis en vaardigheden. Ga na of de projectteamleden die tot nu toe betrokken zijn gezamenlijk in staat zijn om alle rollen en taken te vervullen. Betrek indien nodig meer teamleden vanuit de betrokken organisaties.

Tips

  • Wees expliciet in het uitspreken van verwachtingen en belangen. Voorbeeld: ‘Als gemeente verwacht ik dat de woningcorporatie de communicatie met haar eigen huurders organiseert en dit afstemt op de gezamenlijke communicatiestrategie en -kalender voor de wijk.’ 
  • Gebruik deze oefening uit het Werk- en Doeboek van Transform om te achterhalen of de benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn binnen het team. 
  • Raadpleeg in de Handreiking participatie van PAW de onderdelen "Intern organiseren" en "Stakeholders" voor meer informatie over het inrichten van het team en het betrekken van belanghebbenden.
  • Kijk realistisch naar de beschikbare tijd van elk projectteamlid. Indien bepaalde projectteams of organisaties niet voldoende capaciteit te hebben om hun rol in het projectteam te vervullen, onderzoek dan hoe je dit ondervangt. Is het mogelijk om meer capaciteit te krijgen vanuit de huidige organisatie? 
  • Bespreek en onderzoek de teamdynamiek en verwachtingen rondom onderlinge samenwerking. Hoe passen de karakters en ervaringen van de projectteamleden bij elkaar en wat betekent dat voor hoe we met elkaar omgaan? De ene partij is gebaat bij een strakke planning, de ander met een app-groepje die de avond van te voren de agenda samen bepaalt. Je kunt experimenteren met verschillende vormen voordat je hier afspraken over vastlegt.
  • Onderzoek of de afgesproken rol- en taakverdeling gevolgen heeft voor de regierol die de gemeente gekozen heeft. Sluit de gekozen regierol nog steeds aan op het projectteam en vice versa? Kijk eventueel opnieuw naar Regierol van de gemeente bepalen (fase 1). 
  • Het projectteam hoeft niet met iedereen elke week bij elkaar te komen. Maak afspraken die werkbaar zijn voor de leden; denk bijvoorbeeld aan een kernteam en een schil daaromheen met specialistische experts. Spreek af hoe het kernteam de rest op de hoogte houdt van ontwikkelingen. 
  • Niet elke gemeente heeft alle expertise en/of capaciteit in huis op het gebied van duurzaamheid of andere specialismen. Benut waar mogelijk de expertise van andere gemeenten (bijvoorbeeld uit de regio of de Wijkkompas-community) die voorop lopen of met specifieke praktijkervaring.