Inloggen
3. Strategieën identificeren

Business case voor de wijk opstellen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Voor elke mogelijke keuze is een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de financiële gevolgen en de maatschappelijke kosten-baten afwegingen. Hier baseer je je keuze op.

Aanpak

Maak voor elk alternatief een globale berekening van de kosten en de besparingen of vergoedingen. Deze moeten voordeliger zijn dan ‘niets doen’. Je kunt hierbij de levensduur van de investeringen en verwachte prijsstijgingen meenemen zodat je niet alleen de kosten op korte termijn, maar ook die op lange termijn vergelijkt.

Begin vanuit de kosten aan de aanbodzijde, deze zijn vaak in de analyses onder de transitievisie warmte ingeschat. Houd wel rekening met de variabiliteit van kosten voor materialen en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Leid de consumenten business case af uit het verwachte kostenniveau, aannames over deelname en de verwachte besparingen en opbrengsten.

Als de bouwvormen in je wijk sterk verschillen qua kenmerken is het verstandig aparte businesscases per segment op te stellen. Denk aan bezit van woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, VvE's en eigenaren van zakelijk vastgoed. Maar ook aan monumentale bouw of dichtere en verspreide bebouwing.

Kijk niet alleen naar het financiële plaatje, maar ook naar maatschappelijke kosten-baten. Denk hierbij ook aan gezondheid, klimaat, biodiversiteit, werkgelegenheid, voor nu en de toekomst. Het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening regelt publiek bezit voor minstens 50% van het warmtenet. Door als gemeente de investering te financieren kunnen de maandlasten laag blijven.

Tips

  • Wees concreet over het energiesysteem voor duurzame warmtevoorziening. Denk bijvoorbeeld aan: Is het gekozen systeem individueel of collectief? Wat zijn de (eventuele) investeringen die nodig zijn voor de bron, nieuwe leidingen, etc.? Welke investeringskosten hangen samen met andere kosten? Welke kosten zijn er nodig voor het onderhoud van het systeem?
  • Wees concreet over de woning- en gebouwrenovaties. Denk bijvoorbeeld aan: Welk schaalniveau van renovatie is nodig voor gekozen warmteoplossing en welke varianten zijn daarin mogelijk? Vraagt deze renovatie extra kosten zoals bijvoorbeeld ecologisch onderzoek?
  • Maak specifiek welke koppelopgaven je meeneemt in dit scenario. Heeft deze koppelopgave (positieve of negatieve) impact op de businesscase? Bijvoorbeeld: koppeling van rioolvervanging met het aanleggen van een warmtenet. Hier zouden kosten bespaard kunnen worden als het leggen van de leidingen kan plaatsvinden in dezelfde periode als de vervanging van het rioolsysteem. 
  • Vertaal de business case ook naar een kostenplaatje per stakeholder. Maak een schatting van de financiële gevolgen per stakeholder, ongeacht de verschillen op gebouwniveau. Dit voorkomt verrassingen later in het proces, en maakt duidelijk welk prijskaartje daaraan hangt en voor wie. 
  • Kijk ook naar de in de wijk aanwezige utiliteitsbouw: bedrijven en voorzieningen. Winkels, kantoren of zwembaden hebben andere kosten en opbrengsten.
  • Maak aannames over toekomstige ontwikkelingen (prijzen, deelnamepercentages e.d.) expliciet. Dit zorgt er voor dat je later na kan trekken waar je rekening mee moet houden worden als externe factoren veranderen of zich onvoorziene ontwikkelingen in de wijk voordoen.
  • Reken niet toe naar gewenste uitkomsten. Het is juist de bedoeling dat ook financiële onhaalbaarheid zichtbaar wordt.
  • Vergeet de onderhoudskosten niet.
  • Benoem risico’s maar ook de mogelijke meevallers.
  • De vernieuwde Energieprestatievergoeding (EPV 2.0) versterkt de business case voor ingrijpende verduurzaming van huurwoningen, door het oplossen van 'split incentive'. Lees er hier meer over.