Inloggen
1. Samen starten

Samenwerking formaliseren

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

De samenwerkingsvorm tussen alle betrokken partijen (projectteam en andere betrokkenen en belanghebbenden) is helder en geformaliseerd. Ook is duidelijk hoe, waar en wanneer overleg plaatsvindt en op welke manier besluiten worden genomen. Deze afspraken vormen de basis voor een prettige samenwerking.

Aanpak

  • Leg vast hoe de gemeente (die feitelijk de regierol heeft) met het projectteam en andere belanghebbenden gaat samenwerken, net zoals in de TVW is gedaan. Gebruik daarbij de resultaten van de eerdere knooppunten Afstemming over wederzijdse verwachtingen van inzet en rollen en Regierol van de gemeente bepalen. Een aantal voorbeelden van vormen waarin je de gemaakte afspraken en samenwerking kan vastleggen (en daarmee formaliseren) is een samenwerkingsovereenkomst, intentieverklaring of manifest. 
  • Leg vast welk mandaat het projectteam heeft en waar verantwoordelijkheden overgaan naar de interne organisaties die betrokken zijn, bijv. de communicatie met huurders. Geef elke belanghebbende de ruimte om zelf te bepalen hoe diegene het proces intern organiseert, maar zorg wel dat je dat met elkaar afstemt en dat uiteindelijke afspraken vastgelegd worden. 
  • Maak afspraken over een overlegstructuur. Hoe vaak komt het projectteam samen, wie is bij welk overleg en hoe worden alle projectpartners op de hoogte gehouden?

Tips

  • De standaard samenwerkingsverklaring van de Participatiecoalitie geeft je een voorbeeld hoe een samenwerkovereenkomst tussen bewonersinitiatief te structureren. 
  • Zoek je meer inspiratie en houvast voor het formaliseren van een partnerschap? Bekijk dan dit Wijkkompas-document over partnerschappen tussen gemeente en bewonersinitiatieven. Hierin staat stapsgewijs uitgelegd hoe je naar een formeel partnerschap kunt toewerken. Er wordt ook gelinkt naar verschillende intentie- en samenwerkovereenkomsten uit allerlei wijken en buurten in Nederland. 
  • Bespreek op welke locatie er vergaderd wordt door het projectteam en waar bijeenkomsten met bredere groepen belanghebbenden en bewoners plaatsvinden. Kies niet automatisch voor het gemeentehuis, maar kijk of je in de wijk zelf kunt samenkomen, bijvoorbeeld in het buurthuis.  Of maak een roulatiesysteem, waarbij je iedere vergadering bij een andere projectpartner langs gaat. 
  • Een formele samenwerking van papier komt pas tot leven door de gemaakte afspraken na te komen. Bespreek als projectteam hoe je elkaar scherp houdt op de gemaakte afspraken.