Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Koppeling met TVW en RES

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je werkt op verschillende schaalniveaus: Landelijk, Regionaal, Gemeentelijk en op Wijkniveau. Wat je doet op wijkniveau moet aansluiten bij alle niveaus daarboven.  Je hebt ook inzicht in de samenhang tussen de plannen voor verschillende wijken binnen de gemeente.

Aanpak

Zorg dat je op de hoogte bent van de Regionale EnergieStrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. Deze informatie gebruik je om te zorgen voor samenhang tussen de warmtetransitie op gemeentelijk niveau en de transitie op wijkniveau. 

Tips

  • Op landelijk niveau worden standaarden, streefwaarden en ander instrumentarium ontwikkeld. Regionaal wordt de RES vastgesteld, waaruit volgt welke warmtebronnen waarvoor gebruikt zullen worden. De gemeente stelt in de TVW vast welke wijken wanneer van het gas af gaan, en waar een warmtenet komt te liggen. Op wijkniveau worden die plannen geconcretiseerd. Lokale plannen moeten aansluiten bij alle ‘bovengemeentelijk niveaus’. 
  • Kijk ook naar de plannen van de woningcorporatie(s) voor deze en andere wijken, zodat je een goed beeld hebt van de mogelijkheden. Zie ook het knooppunt Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2).
  • Bekijk voor inspiratie de warmtevisie van gemeente Amersfoort (juli 2019), warmtevisie Nijmegen en Transitievisie Warmte Amsterdam (maart 2020). 
  • Overweeg om van essentiële beleidsdocumenten ook een publieksversie beschikbaar te stellen. Dat is een manier om burgers inzicht te geven in de plannen van de gemeente. Zie dit voorbeeld van Gemeente Amersfoort.
  • Er is een nieuwe wet in de maak voor warmtenetten: de Wet collectieve warmtevoorziening. Het doel van deze wet is om het draagvlak voor warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte te vergroten. De actuele stand van zaken vind je hier.
  • Ligt een warmtebron in een gebied dat verschillende gemeenten raakt? Zorg dan dat je als gemeenten met elkaar in gesprek gaat om te bepalen hoe het best met de  warmtebron kan worden omgegaan omgaan, zodat er een win-win situatie ontstaat.
  • Deze dataviewer helpt gemeente bij het uitvoeren van lokale analyses voor het maken van een transitievisie warmte. Het bevat zeer gedetaileerde data over de huidige staat van gebouwen.

Uit de praktijk

Transitie Visie Warmte vraagt afstemming

Elke gemeente moet een eigen Transitie Visie Warmte opstellen. In de provincie Flevoland is het makkelijk: de zeven gemeenten kennen geen gemeentegrens-overstijgende warmtebronnen. Elke gemeente heeft een eigen TVW waarin staat wat zij met haar eigen energie-bronnen doet. Maar in Tilburg bijvoorbeeld gaan warmtebronnen over de gemeentelijke grens heen. Tilburg moet zijn TVW dus eerst afstemmen met die van buurgemeenten.
Transitie Visie Warmte vraagt afstemming