Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Koppeling met TVW en RES

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het beleid voor de wijk heeft aansluiting met beleid op hogere schaalniveaus: gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal.

Aanpak

Zoek in de Transitievisie Warmte op wat er geschreven is over de wijk; bekijk de RES voor de regionale strategie. Inventariseer ook provinciaal en landelijk beleid dat gevolgen kan hebben voor de wijk. Zo is ‘groen gas’ geen echte optie meer voor een wijk, als gevolg van de aangekondigde bijmengverplichting (al het beschikbare groene gas wordt ingevoed en wordt dus op een hoger schaalniveau ingezet om de klimaatdoelen te bereiken). 

Tips

  • De Transitievisie Warmte moet over enkele jaren geactualiseerd worden. Houd besluitvorming en status voor elke wijk gestructureerd bij, als onderdeel van de briefing voor de actualisatie. Ook de RES wordt tweejaarlijks geactualiseerd.
  • Provinciaal zijn er wellicht ondersteunende programma’s die van pas kunnen komen, zoals bijvoorbeeldWijken met Nieuwe Energie.
  • Via de VNG, het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie en TKI Urban Energy kun je op de hoogte blijven van landelijk beleid.