Inloggen
1. Samen starten

Samenwerking energiepartijen opstarten

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Het projectteam heeft relevante (lokale) energiepartijen geïnventariseerd en bepaald welke partijen op welk moment betrokken kunnen worden bij de wijkaanpak. Dit knooppunt is voornamelijk relevant voor wijken waarbij een warmtenet behoort tot de alternatieven voor aardgas.

Aanpak

Inventariseer (lokale) energiepartijen die een rol kunnen spelen bij het initiëren, realiseren en onderhouden van een warmtenet en all-electric oplossingen. Maak hierbij een onderscheid tussen maatschappelijke energiepartijen (de lokale energiecoöperatie) en in warmtelevering gespecialiseerde bedrijven. 

Voer vervolgens verkennende gesprekken. Praat met geïnteresseerde warmtepartijen (in het kader van een warmtenet) en bespreek de ambitie en voorkeurstaken/rollen. Wanneer je als projectteam een specifieke samenwerking voor ogen hebt (bijvoorbeeld publiek-privaat-maatschappelijk), bespreek dit dan ook met warmtepartijen. Bewaak een gelijk speelveld. Voer ook verkennende gesprekken met lokale energiepartijen in het kader van all-electric oplossingen. Zorg hierbij dat je als projectteam goed in de gaten houdt of je met partijen praat die de verschillende rollen en taken vertegenwoordigen die nodig zijn bij een warmtenet of all-electric oplossing. Denk aan: initiatie, realisatie, eigendom, onderhoud, klantcontact, etc. Deze taken en rollen hoeven niet per definitie door één partij uitgevoerd te worden. 

Het projectteam bepaalt hoe en wanneer energiepartijen tijdens de wijkaanpak betrokken worden. Koppel na de gesprekken dan ook verwachtingen en een eventuele tijdlijn terug aan de partijen die je gesproken hebt.

Tips

  • Heb je als projectteam de ambitie om aan de slag te gaan met een warmtenet dat beheerd wordt door bewoners? Verdiep je dan in “Warmteschappen”. Het Warmteschap is een lokaal warmtebedrijf waar bewoners zelf zeggenschap over hebben. Buurtwarmte en Energie Samen ontwikkelden hier een aanpak voor “Het Buurtwarmteproces”. Hierin zoek je stap voor stap uit welke organisatievormen bij jullie wensen past. In twaalf stappen ga je van eerste idee naar een professioneel exploitatieplan voor een warmtebedrijf. 
  • Houd ontwikkelingen rondom de Wet Collectieve Warmtevoorziening in de gaten. In de toekomst zal een grotere rol weggelegd zijn voor lokale coöperaties en samenwerkingsverbanden tussen civiele en private energiepartijen. 
  • Marktpartijen vroegtijdig betrekken bij planvorming, voornamelijk bij collectieve warmteoplossingen blijkt waardevol (Voortgangsrapportage PAW Monitor 2021). Hierbij is het echter belangrijk, zeker in relatie tot voorkennis en een gelijk speelveld, helder te hebben wat wel en niet kan. Voorkom dat een partij ongewenst wordt uitgesloten van deelname, doordat deze aan de voorkant betrokken is geweest bij het ontwerpproces. Om transparant te blijven in deze fase kunnen de uitkomsten van de gesprekken worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de website van de gemeente. Proeftuingemeenten die gestart zijn met het aanbestedingsproces geven hierbij aan dat het kan helpen om naast een marktverkenning, een concurrentiegerichte dialoog te voeren en zo kennis in de markt hierbij te betrekken.  
  • De netbeheerder speelt altijd een rol: zowel bij all-electricoplossingen als een warmtenet. Houd de netbeheerder dus ook op de hoogte van uitkomsten van deze verkennende gesprekken. 
  • Wil je meer weten over het implementeren van technische innovatie in de wijkaanpak? Lees dan het kennisdossier ‘Technische Innovaties in de Wijkaanpak’ en kijk specifiek naar tips in fase 1.