Inloggen
3. Strategieën identificeren

Varianten ontwikkelen voor nieuw energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
E
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt nader onderzoek gedaan naar nieuwe energiesystemen. Dit geeft een beeld van de gevolgen van het nieuwe energiesysteem voor de wijk en de wijkbewoners.

Aanpak

Gebruik de Transitievisie Warmte als leidraad voor de te maken keuzes. Maak de keuzes voor een nieuw energiesysteem concreet en maak ook een inschatting van de betaalbaarheid en haalbaarheid van het nieuwe energiesysteem.

Tips

  • Maak de juiste keuzes in de goede volgorde en op het juiste schaalniveau. In de Transitievisie Warmte wordt de keuze gemaakt voor een bepaald energiesysteem, bijvoorbeeld een warmtenet. Daarna moeten er keuzes worden gemaakt over de hoogte van de temperatuur van het warmtenet en over hoeveel en welke gebouwen op het net worden aangesloten.
  • Er zijn rekentools beschikbaar die kunnen helpen in het verkrijgen van inzicht in financiële effecten in relatie tot energieambitie, emissies, de (meer)investeringen onderhoudskosten en energierekening van verschillende warmtescenario's. Tomahawk is zo'n tool (gebruik makend van o.a. GIS), die bovendien helpt alle betrokken stakeholders in een vroeg stadium over de totale kosten van de bovengrondse èn ondergrondse transformatie te informeren.
  • Overweeg de aanleg van een smart grid. Als wijkbewoners de zelf opgewekte energie onderling naar behoefte kunnen verdelen, wordt het centrale elektriciteitsnet ontlast.
  • Door data slim te combineren ontstaat er een overzichtelijk inzicht in de warmtebehoefte van een wijk of gemeente. Deze interactieve kaart is daar een goed voorbeeld van.
  • Verken welke innovatieve technieken recent zijn ontwikkeld en verbreed zo de opties. Bekijk bijvoorbeeld 101 innovaties voor woningrenovaties van TKI Urban Energy, en leer daar meer over o.a. innovatieve warmtenetten.
  • Onderzoek of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met het waterschap in de omgeving. Waterschappen staan vaak welwillend tegenover het idee om hun bronnen beschikbaar te stellen die warmte kunnen opwekken en denken graag mee over eventuele mogelijkheden in de wijkaanpak.


Uit de praktijk

Marktverkenning voor verduurzaming in Katwijk

De Hoornes is de eerste wijk in de gemeente Katwijk waar een groot aantal huizen van het aardgas af gaat. De gemeente heeft samen met Dunavie en Hoogheemraadschap Rijnland onderzocht hoe de wijk het best duurzaam kan worden verwarmd. Daarbij is niet alleen gekeken welke technieken het meest geschikt zijn, maar ook naar haalbaarheid en betaalbaarheid voor bewoners. De gemeente heeft inmiddels een ontwerp van een warmtenet en een kosten-batenberekening (business case) uitgewerkt. De gemeente wordt eigenaar van het warmtenet, maar gaat het warmtenet ‘verhuren’ aan marktpartijen die duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte leveren. De aanbesteding start halverwege 2021. Bewoners wordt gevraagd aan te geven of ze op het warmtenet willen worden aangesloten. De wensen van bewoners worden meegenomen in de selectie van marktpartijen, zodat bewoners indirect hun warmtebedrijf kiezen. Het uiteindelijk geselecteerde warmtebedrijf gaat samen met de gemeente de bewoners over de aanpak informeren. De aanpak van de technische innovatie wordt op deze manier gekoppeld aan bewonersparticipatie.
Marktverkenning voor verduurzaming in Katwijk