Inloggen
Terug

Passende participatievormen vormgeven voor bewoners

Draagt bij aan spoor:
A C
Betrokken partijen:

Doel

Je bepaalt de participatievormen die passen bij de wijk en de bewoners (particulieren en huurders). Participatie geeft mensen en lokale partijen zeggenschap in de volgende fase van het keuzes maken en versterkt de betrokkenheid bij de wijkaanpak.

Aanpak

Inventariseer welke participatievormen er zijn en bepaal welke het beste bij deze wijk en bewoners passen. Kies een vorm die bewoners helpt en stimuleert om te participeren. Zorg dat het gekozen kanaal of middel aansluit bij de doelgroep. Bijvoorbeeld: online participatie alleen in een wijk waar dat past; zie het knooppunt Participatie- en inspraak bieden (fase 4). Bedenk hoe je omgaat met verschillende doelgroepen zoals koplopers, snelle volgers, late volgers en bewoners die niet mee willen. Zie knooppunt Communicatiestrategie voor bewoners en gebruikers in de wijk (fase 1).

Tips

 • Accepteer je een belangengroep uit de wijk als vertegenwoordiging van de hele wijk, maak deze keuze dan bewust. Zie ook de knooppunten Gesprekken met bewonersinitiatieven en De juiste partijen aan tafel (fase 1).
 • Specificeer de rol van de belangengroep expliciet en communiceer hier helder over. Het is belangrijk dat alle bewoners zich door deze groep vertegenwoordigd voelen.
 • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Democratisch samenwerken", "Bewonerscommunicatie", "Wijkproces" en "Invloed van gedrag"
 • De participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie bij wind- en zonprojecten (zowel ontwerp- als financiële participatie). De participatiewaaier is bedoeld als menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties. Het is onderdeel van het Klimaatakkoord.
 • In elke wijk wonen verschillende typen bewoners. Wees je daarvan bewust. Er zijn bewoners die willen meedenken, er zijn bewoners die willen controleren wat er wordt gedaan en weer andere willen alleen weten: wat moet ik doen? Dring de participatievorm niet op en laat bewoners in hun waarde. Een bewonersbijeenkomst kan duidelijkheid brengen in welke bewoners wat willen doen.
 • Zorg dat je het aantal uren voor de inzet van vrijwilligers goed afbakent. Zo voorkom je dat bewoners te veel doen en dat niet kunnen volhouden. Ook temper je de verwachtingen van bewoners dat zij er financieel iets voor terugkrijgen. Een vorm van waardering is natuurlijk wel belangrijk.
 • Zorg dat het gekozen communicatiekanaal of -middel aansluit bij de doelgroep. Bijvoorbeeld: kies voor digitaal in een wijk waar dat past. Zorg dat er voor niet-digitale doelgroepen informatie op papier beschikbaar is. Zie ook knooppunt Inspraakmogelijkheden bieden op wijkuitvoeringsplan (fase 4).
 • Wil je een bewonersenquête houden? Stem de vragen af op waar bewoners zitten in het proces, zodat zij zich gehoord voelen. Door de enquête weet je wat er bij bewoners leeft en waar je op moet letten.
 • Neem de tijd voor bewonersparticipatie. Creëer voldoende tijd voor de besluitvorming zodat bewoners kunnen overleggen en reflecteren.
 • Gebruik de Handreiking participatie van het Kennis- en Leerprogramma om de juiste participatievorm voor jouw wijkaanpak te bepalen.
 • Gebruik de Participatieladder om inzichtelijk te maken welke vormen van participatie er zijn. Gebruik de Handreiking participatie van het Kennis- en Leerprogramma van de VNG om de juiste participatievorm te bepalen.
 • Wees terughoudend in de verspreiding van berichten over de kosten van de energietransitie zolang er veel onzeker is. Overweeg eerst nader onderzoek te doen, zodat je een accuraat beeld hebt van de mogelijkheden en kosten. Daarmee voorkom je dat bewoners worden afgeschrikt door berichten over hoge kosten, terwijl die na onderzoek lager blijken te liggen.


Uit de praktijk

Vrijwilligerswerkgroepen ondersteunen de wijkaanpak

De wijkaanpak in het Haarlemse Ramplaankwartier kent verschillende vrijwilligers-werkgroepen die de wijkaanpak tot een succes helpen maken. De communicatiewerkgroep verzorgt de promotie voor het online huisdossier, waarin bewoners gegevens verzamelen, zoals hun verbruik van gas en elektra. Deze gegevens helpen om te bepalen wat er precies nodig is om het huis te verduurzamen. De werkgroep straatcoaches helpt bewoners met het invullen van hun online huisdossier. Als een straatcoach niet precies weet wat er ingevuld moet worden, kan hij hulp vragen bij de werkgroep techniek. De financieel-juridische-contractenwerkgroep wordt belangrijk als er contracten moeten worden opgesteld. Het algemene ondersteuningsteam ten slotte helpt met praktische dingen, zoals het regelen van catering bij evenementen. 
Vrijwilligerswerkgroepen ondersteunen de wijkaanpak

Uit de praktijk

Stellingen geven bewoners een stem

Om bewoners in Tilburg meer bij de wijkaanpak te betrekken, is de gemeente tijdens bewonersbijeenkomsten met stellingen gaan werken. Er wordt eerst geïnventariseerd wat er leeft in de wijk, vervolgens worden de geïnventariseerde wensen als stellingen ingebracht bij bewonersbijeenkomsten. Een van de bewoners wordt gevraagd een bepaalde stelling te verdedigen, waarna hierover wordt gediscussieerd. Bijvoorbeeld: groene waterstof is hier geen reëel alternatief. De discussie over stellingen geeft inzicht in verschillende meningen en maakt duidelijk wat er nodig is om de discussie verder te brengen.
Stellingen geven bewoners een stem