Inloggen
3. Strategieën identificeren

Haalbaarheid van de business case onderzoeken

Draagt bij aan spoor:
B D
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je hebt een haalbaarheidsonderzoek gedaan om er zeker van te zijn dat de businesscase slagingskans heeft. De plannen voor de wijkaanpak moeten betaalbaar en financierbaar zijn, zowel voor de gemeenten als voor andere stakeholders.

Aanpak

Zet samen met de leden van het projectteam alle inkomsten en uitgaven op een rij. Denk aan subsidies, maar ook aan de uitgaven voor het verduurzamen van de wijk. Maak daarnaast een risicoanalyse om inzicht te krijgen in de belangrijkste onzekerheden, risico’s en optimalisatiemogelijkheden van de wijkaanpak. Verwerk deze informatie in een business case voor de wijkaanpak.

Tips

  • Beperk de businesscase niet alleen tot de terugverdientijd van energiemaatregelen en investeringen, maar kijk ook naar investeringen in bredere verduurzaming, zoals fysieke en sociale koppelkansen (fase 2). Bedenk dat een voordeel voor de ene partij een nadeel met zich mee kan brengen voor een andere partij. Zorg voor een open en transparant gesprek over ieders investeringen, kosten en baten. 
  • Onderzoek wat de optimale schaalgrootte is bij de aanpak van een wijk. Het aantal woningen en de benodigde nieuwe infrastructuur heeft veel invloed op de haalbaarheid van het plan en de mogelijke financiële arrangementen. In het algemeen geldt: hoe groter het aantal woningen, hoe lager de kosten. Maak een plan om de gewenste schaalgrootte te bereiken.
  • Stel voor verschillende soorten vastgoed in een wijk aparte businesscases op. Denk aan woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, VvE's en zakelijk vastgoedeigenaren.
  • Vergeet niet de onderhoudskosten van het gekozen energiesysteem mee te nemen in de businesscase. Onderzoek of de businesscase met onderhoudskosten haalbaar is. 
  • Houd rekening met het risico dat het warmtenet te weinig deelnemers krijgt en daardoor niet volloopt. Leg duidelijk vast welke bewoners zich aansluiten bij het warmtenet en welke bewoners niet. Voor een gezonde business case moet je zeker zijn van het aantal deelnemers. Een warmtenet met te weinig aansluitingen krijgt de businesscase niet rond. 
  • Als de keuze voor een warmtenet de beste optie lijkt, stel dan een nauwkeurige businesscase op. Dat maakt het makkelijker om biedingen van uitvoerders te beoordelen.
  • Infrastructurele footprint (IF) is een door Stedin mede-ontwikkelde methodiek met bijbehorende rekentool. Hiermee is het mogelijk om binnen een afgebakend gebied energievoorzieningsopties met elkaar te vergelijken, op basis van integrale kosten, energieverbruik en CO2-emissie.
  • Houd er rekening mee dat er meerdere verdiepingsslagen nodig kunnen zijn in de financiële analyses nodig. Hoe meer informatie er beschikbaar komt, hoe nauwkeuriger de berekening kan worden. Dit kan een iteratief proces zijn.

Uit de praktijk

Gemeente Haarlem en bewoners werken samen aan warmtenet

In Haarlem werken de gemeente en een wijkcoöperatie van bewoners samen aan een lokaal warmtenet op basis van zonthermie. Naast een collectieve investering in het warmtenet, gefinancierd door een energiecoöperatie in nauwe samenwerking met de gemeente, wordt er van bewoners een individuele investering gevraagd voor de aanleg van zonnepanelen. De bewoners zorgen er zelf voor dat hun woning de komende jaren voldoende worden geïsoleerd.
Gemeente Haarlem en bewoners werken samen aan warmtenet

Uit de praktijk

Tegenvaller voor woningcorporatie

Een woningcorporatie had plannen om een groot aantal woningen in een wijk te verduurzamen. De helft van de woningen in de wijk was in bezit van de woningcorporatie, de andere helft was particulier bezit. De business case was al rond. Maar toen kwamen de offertes. Die waren hoger dan verwacht. De investeringen konden niet in 30 jaar worden terugverdiend. De meeste particuliere woningeigenaren waren niet bereid om die investering te doen. Hierdoor is het hele project stilgevallen.
Tegenvaller voor woningcorporatie