Inloggen
3. Strategieën identificeren

Criteria bepalen voor keuze van energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
B C
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt besloten op basis van welke criteria je in een latere fase kiest wat het nieuwe energiesysteem wordt, en welke koppelkansen je meeneemt. Deze criteria helpen om tot een gedragen keuze te komen bij het knooppunt Keuze voor energiesysteem vastleggen (fase 4).

Aanpak

Start door uit te zoeken welke beleidsstukken, zoals de Transitievisie Warmte, richting geven aan deze criteria. Ga met de projectgroep in gesprek welke andere criteria doorslaggevend zijn om tot een keuze te komen. Leg vast welke criteria jullie kiezen, en hoe zwaar die wegen, zodat je in fase 4 kunt teruggrijpen op deze gezamenlijke afspraak.

Tips

 • Bepaal de spelregels om in fase 4 een keuze te maken voor het energiesysteem: 
  • Bepaal met welke tijdsspanne je rekent (30 tot 50 jaar)
  • Bepaal met welke afschrijvingstermijnen wordt gerekend 
  • Bepaal welke criteria meewegen in de finale keuze: de (maatschappelijke) business case, mate van CO2-besparing, of andere criteria. Hoe zwaar weegt ieder criteria? 
  • Ga uit van de Total Cost of Ownership. Dit betekent dat je niet alleen rekening houdt met de initiële investering, maar ook met de exploitatiekosten van het systeem, zoals onderhoud en vervanging. Bepaal welke kosten je meeneemt in de berekening van de TCO.
  • Als je streeft naar woonlastenneutraliteit, beschrijf dan op een meetbare en toetsbare manier wat woonlastenneutraliteit betekent. Zorg hiermee dat bewoners ook begrijpen wat die term betekent en hoe woonlastenneutraliteit berekend wordt. 
  • Houd rekening met het risico dat het warmtenet te weinig deelnemers krijgt en daardoor niet volloopt. Leg duidelijk vast welke bewoners zich aansluiten bij het warmtenet en welke bewoners niet. Voor een gezonde business case moet je zeker zijn van het aantal deelnemers. Een warmtenet met te weinig aansluitingen krijgt de businesscase niet rond.
 • Pak het knooppunt Strategieën voor koppelkansen (fase 3) er nog eens bij. Bepaal in dit knooppunt hoe je later kiest welke koppelkansen je meeneemt. Denk bijvoorbeeld aan deze criteria: tijd (meer of minder), kosten (meer of minder), gedoe zoals straten openmaken (meer of minder), verbetering van leefbaarheid, aansluiting op behoeften van bewoners. En hoe verhouden die criteria zich tot elkaar?
 • Overweeg om een marktverkenning uit te voeren. Hiermee kun je van marktpartijen horen welke criteria zij belangrijk vinden bij de keuze voor een duurzaam energiesysteem.

Uit de praktijk

Beauty contest voor Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW), een iniatief van bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen, heeft door middel van een ‘beauty contest’ de partner gekozen die het warmtenet in de buurt gaat aanleggen en beheren. De betreffende partij is uit veertien partijen gekozen. Belangrijkste selectiecriteria waren de bereidheid om samen te werken met de bewonerscoöperatie en risicodragend deel te nemen in het hele traject: van ontwerp tot realisatie. Hoe het warmtenet er precies uit komt te zien, is dus nog niet vastgelegd, legt Wanka Lelieveld van coöperatie WOW uit: “We gaan samen bepalen wat de optimale techniek is. Voor ons was het belangrijk dat de partner zowel de risico’s als het eigenaarschap wilde delen. Dat bleek niet voor alle commerciële partijen vanzelfsprekend. De meesten willen hun risico’s zo klein mogelijk houden.”
Beauty contest voor Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen