Inloggen
3. Strategieën identificeren

Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt strategieën uitgewerkt voor het ambitieniveau en de fasering van alle woningen en gebouwen in de wijk. Deze strategieën zijn nodig om de Marktuitvraag op te stellen in fase 4.

Aanpak

Bepaal op basis van de volgende aspecten wat een geschikt ambitieniveau is voor de woningen en gebouwen in het gebied:
 • De ambitieniveaus die de rijksoverheid voor verschillende woningtypen heeft opgesteld in de 'standaard en streefwaarden' (in ontwikkeling);
 • De lokale mogelijkheden om woningen en gebouwen op basis van duurzame bronnen te verwarmen en de eisen die dit stelt aan de energievraag en aanvoertemperatuur;
 • Het aanbod dat in de markt aanwezig is voor dit type woningen en gebouwen.

Tips

 • Grijp terug op het knooppunt Afbakenen welke gebouwen binnen het gebied vallen (fase 2) om te weten welke gebouwen er in het gebied staan.
 • Anticipeer op vragen als: wat is er mogelijk? Welke woningen en gebouwen kunnen naar een hoger ambitieniveau dan aardgasvrij? Wat gebeurt er met woningen en gebouwen waarvoor niet direct een oplossing beschikbaar is? In welk tempo worden 'niet-mainstream' gebouwen meegenomen?
 • Houd rekening met monumenten, beschermd stadsbeeld, prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en de ontwikkeling van landelijke normen voor verschillende woningtypen.
 • Onderzoek of het rendabel is om een woning, zoals een vooroorlogse woning, compleet te renoveren. Wellicht is het beter om de woning te slopen en er energieneutrale nieuwbouw voor in de plaats te bouwen. Kijk hierbij ook naar de waarde(ring) voor (oude) huizen. Soms is het zonde om deze te slopen. Maak een doordachte afweging.
 • Breng een fasering aan, maak afspraken over de volgordelijkheid van renovaties. 
 • Bekijk de wijkaanpak vanuit het perspectief van Total Costs of Ownership (TCO). Kijk naar de totale kosten over de hele levensduur, dus niet alleen naar de kosten van de realisatie.
 • Wees realistisch in de verwachtingen over wat woningcorporaties kunnen doen. Houd de druk van financiën en doorlooptijd beheersbaar.
 • Het ambitieniveau voor woningen en gebouwen is het eindbeeld waar in de wijkaanpak naar wordt toegewerkt. Dat hoeft niet in één keer gerealiseerd te zijn. Per wijk bepaal je wat een logisch tijdpad is voor vastgoedeigenaren en wanneer het einddoel wordt bereikt. 
 • De standaard en de streefwaarden zijn toekomstige prestatiekaders die volgens het Klimaatakkoord gaan gelden voor bestaande woningen. De standaard is een getal voor de ruimteverwarmingsvraag in kWh/m2 waar een toekomstbestendige woning aan moet voldoen. Streefwaarden zijn isolatiewaarden die gaan gelden voor bouwdelen (dak, gevel, vloer). Deze zullen helderheid scheppen over wat een passend niveau van isolatie is. De Slimme Wijken Rekenmodule geeft inzicht  in de te nemen maatregelen, de investering en in wat het u oplevert.
 • Bespreek in hoeverre jullie circulariteit in de uitvraag willen opnemen. De woningcorporatie hebben hierin een belangrijke stem. Circulariteit is een groot en complex thema, waar op verschillende manieren invulling aan wordt gegeven. Laat je daardoor niet van de wijs brengen. Zoek voorbeelden waarin circulariteit op kleine schaal wordt toegepast en kijk in hoeverre je die kunt toepassen op jullie wijkaanpak. Niet alles hoeft in één keer circulair te zijn, maar zet de eerste stap. Inspiratie en informatie vind je op Platform Circulair Bouwen , Circulaire Bouweconomie en Cirkelstad.
 • C02-neutraal is niet hetzelfde als aardgasvrij. De warmte uit een warmtenet kan afkomstig zijn van het verbranden van biomassa. Hierbij komt nog steeds C02 bij vrij. Bespreek vooraf de doelen die belanghebbenden nastreven en laat de oplossing daarbij aansluiten. Hiermee voorkom je ongewenste situaties en discussies die het proces kunnen vertragen of in het ergste geval kunnen stilleggen.Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk