Inloggen
1. Samen starten

Vorm van samenwerking bepalen

Draagt bij aan spoor:
A B C
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

De samenwerkingsvorm tussen de betrokken partijen (gemeente en al haar partners) is uitgedacht en geformaliseerd. Ook is duidelijk hoe, waar en wanneer overleg plaatsvindt en op welke manier besluiten worden genomen. Deze afspraken vormen de basis voor een prettige samenwerking op basis van helderheid over de betrokkenheid van iedere partij. 

Aanpak

In een Transitievisie Warmte legt de gemeente op hoofdlijnen vast hoe zij met belanghebbenden gaat samenwerken. Vertaal dat naar een vorm van samenwerking die het beste past bij jouw wijkaanpak. Werk bij voorkeur samen op basis van gedeeld eigenaarschap. Het kan helpen de vorm van samenwerking vast te leggen, bijvoorbeeld in een intentieovereenkomst.

Tips

  • In knooppunt De juiste partijen aan tafel (fase 1) heb je bepaald welke partijen betrokken moeten zijn. De knooppunten Gemeente bepaalt invulling van regierol, Rol woningcorporatie duidelijk, Rol energiepartijen duidelijk, Rol netbeheerder duidelijk en Rol Vereniging van Eigenaren duidelijk (allen fase 1) lopen synchroon met het maken van samenwerkingsafspraken. 
  • Maak de samenwerkingsafspraken voor iedereen duidelijk en inzichtelijk. Formuleer samen met alle betrokken partijen de gezamenlijke doelstelling van de wijkaanpak en de individuele bijdrage van specifieke partijen.
  • Leg vast welk mandaat het projectteam heeft en waar interne processen van individuele partijen beginnen. Zo wordt het proces niet onnodig vertraagd door onduidelijkheid over beslissingsbevoegdheid of afhankelijkheid van externe processen. Geef elke belanghebbende de ruimte om zelf te bepalen hoe ze het proces intern organiseert, maar zorg wel dat je dat met elkaar afstemt.
  • Kom als projectteam geregeld bij elkaar, maar altijd met een duidelijk doel en planning. Investeer in het bouwen van goede relaties binnen de projectgroep. Bij een complex proces als de Wijkaanpak heeft een team tijd nodig om elkaar te leren begrijpen en naar elkaar toe te groeien. Als mensen weten wat ze aan elkaar hebben is het makkelijker om samen tegenslagen het hoofd te bieden. + iets toeovegen over ‘gemeenschappelijke taal’
  • Raadpleeg de Handreiking participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Intern organiseren" en "Stakeholders"
Uit de praktijk

Projectteam Haarlem van start

In Haarlem werkt energiecoöperatie DE Ramplaan, de gemeente, en de TU Delft samen in het project SpaarGas om het Ramplaankwartier aardgasvrij te maken. De gemeente en de wijkcoöperatie houden samen projectvergaderingen en hebben samen zitting in de stuurgroep van het project. Als gelijkwaardige partners werken ze zo aan het aardgasvrij maken van de wijk, en doet de gemeente kennis op voor andere projecten in de stad. Met dit model wordt tegelijkertijd betrokkenheid van zowel de wijkcoöperatie en de gemeente gegarandeerd.
Meer informatie
Projectteam Haarlem van start

Uit de praktijk

Duidelijke rolverdeling is essentieel voor relaties en proces

Bij een wijkaanpak in Zuid-Nederland was er in de beginfase veel wantrouwen tussen de partners in de stuurgroep, ook vanwege de manier waarop naar bewoners en naar elkaar werd gecommuniceerd. Pas na een interventie door een neutrale partij bleek dat er bij alle partners veel onduidelijkheid bestond over hoe het project eruit moest gaan zien en wie wat ging uitvoeren. Toen de onzekerheid daarover was uitgesproken, konden de partners de rollen en taken verdelen en kwam de wijkaanpak op gang.
Duidelijke rolverdeling is essentieel voor relaties en proces

Uit de praktijk

Korte interne lijntjes versnellen het proces

Dit transitieproject wordt begeleid door een kernteam waarin elke betrokken organisatie vertegenwoordigd is. De voortgang van de wijkaanpak is er zeer bij gebaat als de betrokken kernteamleden korte lijnen hebben naar hun besturen. Als elke stap en beslissing moet worden voorgelegd, vertraagt dit het proces en leidt dit tot extra kosten. Het werkt beter als een aanspreekpunt het mandaat krijgt om binnen afgesproken kaders en doelstellingen beslissingen te nemen. Dat houdt de vaart erin. 
Korte interne lijntjes versnellen het proces

Uit de praktijk

Hoe maak je een intentieovereenkomst die gaat werken?

In Leiden Zuidwest hebben de gemeente en een aantal relevante partijen een intentieovereenkomst getekend om te onderzoeken hoe de wijk voor 2035 aardgasvrij kan worden gemaakt en wat ieders prioriteiten en belangen zijn. Het is van belang om in een intentieovereenkomst goede werkafspraken te maken, ook over de de intentieperiode. Voorbeelden van onderwerpen die in de overeenkomst aan de orde komen, zijn: wat wil je in de intentieperiode bereiken, wie levert welke input, hoe wordt het onderzoek gefinancierd, wie heeft welke rol en taak? Door dit vast te leggen in de intentieovereenkomst kunnen partijen elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Hoe maak je een intentieovereenkomst die gaat werken?

Uit de praktijk

Expeditie Warmte Utrecht

Tijdens de Expeditie Warmte in de gemeente Utrecht (oktober 2120 - februari 2021) hebben vijf bewonersinitiatieven samen met bedrijven verkend hoe zij huizen in hun buurt of voor hun VvE kunnen verwarmen zonder aardgas. Het ging om initiatieven in Lunetten, Oog in Al, Tolsteeg/Oud-Hoograven, Tuindorp en de Zeeheldenbuurt. De initatieven gingen tijdens de expeditie op zoek naar warmte in de buurt: warmte uit rivieren, kanalen, riool en bodem of restwarmte van een lokaal bedrijf. Ook werd een plan van aanpak gemaakt voor participatie en communicatie in de betreffende buurt. De expeditie bleek een goed initiatief in de oriënterende fase van de wijktransitie, vertelt Dietje van Eif, strategisch adviseur bij de gemeente Utrecht: “Bij alle opties werd gekeken naar betaalbaarheid, medewerking en betrokkenheid van bewoners. Ook werd bewoners zelf gevraagd met ideeën te komen.” Het expeditieteam van Oog in Al kwam met het beste plan uit de bus en ontving € 23.500 om het plan verder uit te werken.  
Expeditie Warmte Utrecht