Inloggen
Terug

Vorm van samenwerking bepalen

Draagt bij aan spoor:
A B C
Betrokken partijen:

Doel

Je bepaalt gezamenlijk welke vorm van samenwerking voor jullie het best gaat werken. Bij de start van de samenwerking bepaal je hoe, waar en wanneer het overleg plaatsvindt, op welke manier besluiten worden genomen. Maak ook afspraken over planning en financiering. 

Aanpak

In een Transitievisie Warmte legt de gemeente op hoofdlijnen vast hoe zij met belanghebbenden gaat samenwerken. Vertaal dat naar een vorm van samenwerking die het beste past bij jouw wijkaanpak. Werk bij voorkeur samen op basis van gedeeld eigenaarschap. Het kan helpen de vorm van samenwerking vast te leggen, bijvoorbeeld in een intentieovereenkomst.

Tips

  • In knooppunt De juiste partijen aan tafel (fase 1) heb je bepaald welke partijen betrokken moeten zijn. De knooppunten Gemeente bepaalt invulling van regierol, Rol woningcorporatie duidelijk, Rol energiepartijen duidelijk en Rol netbeheerder duidelijk (allen fase 1) zijn lopen synchroon met het maken van samenwerkingsafspraken. 
  • Maak de samenwerkingsafspraken voor iedereen duidelijk en inzichtelijk. Formuleer samen met alle betrokken partijen de gezamenlijke doelstelling van de wijkaanpak en maak afspraken over hoe iedere partij daaraan gaat bijdragen. Maak ook afspraken over de financiering en planning van de eerste fasen in de wijkaanpak. Iedere partij heeft haar eigen agenda. Door duidelijke afspraken te maken is het voor alle partijen duidelijk wat er van elkaar kan worden verwacht. 
  • Geef elke belanghebbende de ruimte om zelf te bepalen hoe ze het proces intern organiseert. Een woningcorporatie bepaalt bijvoorbeeld zelf of ze het proces bottom-up of top-down (via de onderhoudsplanning) gaan aanpakken.
  • Leg wel vast hoeveel mandaat de leden van het projectteam hebben. Voorkom dat iedere beslissing door hoger hand moet worden goedgekeurd. Dat vertraagt het proces, en kost dus veel tijd en geld.
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Intern organiseren" en "Stakeholders"
  • Kom als projectteam geregeld bij elkaar, ook als er nog niets valt te beslissen. Zo houd je iedereen betrokken en blijft het proces gaande. 
  • Zorg dat de leden van het projectteam elkaar goed leren kennen, bijvoorbeeld door samen op excursie te gaan. Zo groeit de werkgroep naar elkaar toe en weten mensen beter wat ze aan elkaar hebben. 
  • Maar ook: Vergader niet meer dan nodig is. Bekijk kritisch welke vergaderingen noodzakelijk zijn en welke in kleiner verband kunnen plaatsvinden. Zo bespaar je tijd en kosten.

Oproep: heb jij een voorbeeld van een overeenkomst waarin de samenwerking tussen belanghebbenden is vastgelegd? Laat het weten via info@wijkkompas.nl

Uit de praktijk

Projectteam Haarlem van start

In Haarlem werkt energiecoöperatie DE Ramplaan, de gemeente, en de TU Delft samen in het project SpaarGas om het Ramplaankwartier aardgasvrij te maken. De gemeente en de wijkcoöperatie houden samen projectvergaderingen en hebben samen zitting in de stuurgroep van het project. Als gelijkwaardige partners werken ze zo aan het aardgasvrij maken van de wijk, en doet de gemeente kennis op voor andere projecten in de stad. Met dit model wordt tegelijkertijd betrokkenheid van zowel de wijkcoöperatie en de gemeente gegarandeerd.
Meer informatie
Projectteam Haarlem van start

Uit de praktijk

Duidelijke rolverdeling is essentieel voor relaties en proces

Bij een wijkaanpak in Zuid-Nederland was er in de beginfase veel wantrouwen tussen de partners in de stuurgroep, ook vanwege de manier waarop naar bewoners en naar elkaar werd gecommuniceerd. Pas na een interventie door een neutrale partij bleek dat er bij alle partners veel onduidelijkheid bestond over hoe het project eruit moest gaan zien en wie wat ging uitvoeren. Toen de onzekerheid daarover was uitgesproken, konden de partners de rollen en taken verdelen en kwam de wijkaanpak op gang.
Duidelijke rolverdeling is essentieel voor relaties en proces

Uit de praktijk

Korte interne lijntjes versnellen het proces

Dit transitieproject wordt begeleid door een kernteam waarin elke betrokken organisatie vertegenwoordigd is. De voortgang van de wijkaanpak is er zeer bij gebaat als de betrokken kernteamleden korte lijnen hebben naar hun besturen. Als elke stap en beslissing moet worden voorgelegd, vertraagt dit het proces en leidt dit tot extra kosten. Het werkt beter als een aanspreekpunt het mandaat krijgt om binnen afgesproken kaders en doelstellingen beslissingen te nemen. Dat houdt de vaart erin. 
Korte interne lijntjes versnellen het proces