Inloggen
Terug

Gesprekken met bewonersinitiatieven

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de bewonersinitiatieven in de wijk en gaat met betrokkenen in gesprek over de wijkaanpak, hun verwachtingen en de mogelijkheden voor samenwerking. Het is belangrijk om vanaf het begin te weten wat er speelt in de wijk. Als je de voorkeuren, wensen en percepties van belanghebbenden kent, is het makkelijker om afspraken te maken over hun betrokkenheid en een eventuele taakverdeling.

Aanpak

 • Benut de bestaande infrastructuur in de wijk om met bewonersinitiatieven in contact te komen. In veel wijken worden werkgroepen ingesteld van enthousiaste bewoners die aan de slag gaan met het uitwerken van onderdelen van het project. 
 • Voor vergaande energierenovaties bij sociale huurwoningen kan je gebruik maken van het draaiboek dat Stroomversnelling heeft ontwikkeld voor nul-op-de-meter renovaties. Zie hiervoor ook www.bewonerscommunicatie.com

Tips

 • Gemeenten en woningcoropaties hebben vaak al inzicht in bewonersinitiatieven. Klop dus eerst bij hen aan.
 • Wees eerlijk en duidelijk over wat je in deze fase over de wijkaanpak weet. Dat is nog niet veel.  
 • Bewonersinitiatieven stranden soms doordat er te weinig ruimte is voor hun inbreng, maar soms ook doordat ze te veel taken en verantwoordelijkheden krijgen. Wees je ervan bewust dat bewonersinitiatieven op vrijwilligers draaien.
 • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Ken je wijk" en "Groepen bewoners"
 • Vraag bewoners om te delen welke initiatieven er al bestaan. Gebruik bijvoorbeeld tijdens een bewonersavond initiatiefkaarten waarop bewoners invullen wat er allemaal al plaatsvindt
 • Laat bewoners merken dat er naar hen wordt geluisterd. Bewoners participeren meer en beter als ze merken dat het zin heeft en gewenst is om mee te denken.
 • Stel een representatieve klankbordgroep samen. Zorg ervoor dat de belangen van verschillende bewoners in de wijk worden behartigd.
 • Stimuleer en ondersteun wijkinitiatieven, aangezien bewonersparticipatie een zaak van lange adem is. Wijk- en bewonersinitiatieven hebben tijd nodig om te groeien.
 • Kijk welke expertise er in een wijk aanwezig is. Mogelijk hebben bewoners een achtergrond of deskundigheid die goed van pas komt bij de energietransitie en wijkaanpak. Maak daar gebruik van.

Uit de praktijk

Stad aan 't Haringvliet trekt samen op met bewonersorganisatie

In Stad aan 't Haringvliet werd de dorpsraad betrokken al voordat er besloten was om in het dorp aan de slag te gaan met een aanpak voor een alternatief voor aardgas. Mede door het gesprek met de dorpsraad is er besloten om het onderzoek te starten. Er werden vroeg al gesprekken gevoerd over de rolverdeling en verwachtingen van elkaar. De foto is van de eerste bewonersavond, georganiseerd vanuit de dorpsraad, waarin kinderen de toekomst van het dorp hebben tentoongesteld.
Meer informatie
Stad aan 't Haringvliet trekt samen op met bewonersorganisatie

Uit de praktijk

Blijf een bewonersinitiatief ondersteunen

De wijkaanpak van de Benedenbuurt in Wageningen komt voort uit een bewonersinitiatief. Het begon met een klimaatstraatfeest, dat door bewoners zelf was bedacht. Door dit klimaatstraatfeest ontstond er bij veel bewoners enthousiasme om de wijk te verduurzamen. Ze kregen ondersteuning van een gemeenteambtenaar die open stond voor de ideeën van de bewoners. Die ondersteuning bleef tijdens de hele aanpak van cruciaal belang. Ga er als gemeente niet vanuit dat bewoners alles zelf doen en kunnen oplossen. Goede communicatie en duidelijke afspraken blijven noodzakelijk voor een succesvolle aanpak. Video: Gridd
Blijf een bewonersinitiatief ondersteunen

Uit de praktijk

Initiatieven kunnen van elkaar leren

In het Gelders energieakkoord zijn verschillende initiatieven rond wijkaanpakken aan elkaar gekoppeld. Het grote voordeel hiervan is dat initiatieven van elkaar leren en ervaringen delen. Voorwaarde is wel dat de groep niet te groot is, zodat de communicatie overzichtelijk blijft. Die kleine groepen kunnen samen wel weer een groter netwerk vormen, waarbij de belangrijkste lessen met elkaar worden gedeeld. Foto: www.geldersenergieakkoord.nl
Initiatieven kunnen van elkaar leren