Inloggen
1. Samen starten

Gemeente bepaalt haar invulling van de ‘regierol’

Draagt bij aan spoor:
C
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

De gemeente bepaalt hoe zij invulling geeft aan haar regierol om te zorgen dat wijken verduurzaamd worden: Welke verantwoordelijkheden nemen ze? Welke activiteiten horen daarbij? En welke juist niet?

Aanpak

In de Transitievisie Warmte is op hoofdlijnen bepaald welke rol de gemeente heeft. Het kan per wijk verschillen hoe de gemeente die rol lokaal invult. In de eerste fase van de wijkaanpak vertaal je de Transitievisie Warmte naar projectniveau. De VNG heeft een afwegingskader gemaakt voor de keuze van de regierol van de gemeente.

Tips

  • De gemeente kan niet alles alleen. De gemeente heeft de regierol in de energietransitie. Dit betekent niet dat je als gemeente overal verantwoordelijk voor bent en alles op je schouders moet nemen. Bekijk vooraf waar je je op richt en hoe ver je daarin gaat. De energietransitie is een opgave die pas kan slagen als alle stakeholders meedoen. 
  • De gemeente kan haar regierol op vier manieren invullen: als sturende regisseur, als procesregisseur, als integrale regisseur of als afwachtende regisseur. Voor een uitgebreid overzicht van deze regierollen, zie dit ondersteunend document van PAW. Weet de gemeente welke regierol zij kiest, dan geeft zij daar invulling aan door prioriteiten te stellen, ambities te formuleren en middelen toe te wijzen. Deze video van Squarewise en dit stappenplan van PAW geven meer informatie over de regierol van de gemeente.
  • Voor de gemeente helpt het om intern dit gesprek met elkaar te voeren, zodat zij onderling hetzelfde beeld hebben bij hun rol. Dat helpt om een houding te kiezen ten opzichte van andere belanghebbenden. 
  • Het is voor andere belanghebbenden verhelderend om te weten hoe de gemeente haar eigen rol ziet. Het geeft duidelijkheid wat ze wel en niet van de gemeente kunnen verwachten.
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Beleidskeuzes".
  • Tien gemeenten hebben hun krachten gebundeld om ondersteuning te ontwikkelen voor het maken van stevige strategische keuzes rond de energietransitie. De uitkomsten vind je in hoofdstuk 1 van dit rapport van de Argumentenfabriek.
  • Overheden zijn vaak projectmatig georganiseerd waarin een begin en eind vastgelegd is. De energietransitie is echter een langdurig proces waarbij de route vaak afwijkt van de bedachte projectroute. Weet de richting waar je heen wil, maar blijf flexibel en investeer goed in relaties: dit proces gaat immers iedereen aan.
  • Gebruik de inzichten van het Programma Innovatieve Aanpakken om inzicht te krijgen in de dynamiek tussen gemeente, het betrekken van woningeigenaren en marktpartijen. Vind hier het eindrapport en leerervaringen van projecten in het programma.
  • Er zijn meerdere wijzen waarop gemeenten dit systeemvraagstuk kunnen benaderen. Deze publicatie identificeert drie regiemodellen voor gemeenten: ‘Besturen’, ‘Laveren’, en ‘Navigeren’ (p12 t/m 16).
Uit de praktijk

Wat bewoners van hun gemeente verwachten

De gemeente Amersfoort heeft in de wijk Schothorst-Zuid huis-aan-huis een brief verspreid over het plan om de wijk aardgasvrij te maken. Daarna wilde ze weten of de boodschap was overgekomen. Dit is door middel van interviews onderzocht. In de interviews met bewoners stonden drie vragen centraal. De eerste was of de bewoner de brief ontvangen had, de tweede of hij het logisch vond dat de gemeente Amersfoort zich met het onderwerp energietransitie bezig houdt en de derde of de bewoner zelf met het onderwerp bezig is. Uit de antwoorden bleek dat bewoners het logisch vinden dat de gemeente zich met de energietransitie bezig houdt, maar dat ze er minder enthousiast over zijn dat ze er zelf mee aan de slag moeten. Ook op een bewonersavond kwam dit naar voren. Bewoners verwachten dat de gemeente een sterke regierol neemt, dat ze meerdere scenario’s schetst en mogelijke keuzes in beeld brengt. In de wijk Schothorst-Zuid willen bewoners graag bij de hand genomen worden in de stappen die zij moeten zetten om hun woning aardgasvrij te maken.
Wat bewoners van hun gemeente verwachten