Inloggen
Terug

Koppeling met andere gemeentelijke beleidsdomeinen

Draagt bij aan spoor:
C
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert welke beleidsdomeinen en thema's betrokken zijn bij de verduurzaming van de wijk of het gebied. Denk aan klimaatadaptatie, werkgelegenheid, welstand, riolering en bestemmingsplannen. Je stemt met de betrokken beleidsdomeinen af waar kansen en risico's liggen. 

Aanpak

Haal relevante informatie op bij collega's die vanuit andere beleidsdomeinen actief zijn in de wijk. Onderzoek welke plannen er voor de wijk zijn en waar ze elkaar raken. Beperk dit niet alleen tot fysieke domeinen, zoals riolering en openbare ruimte, maar verken ook de plannen voor het sociaal domein, zoals zorg en welzijn. 

Tips

  • Kijk naar de ambities, belangen en prioriteiten van alle belanghebbenden en naar de wensen en bestaande plannen voor de wijk. Leg daar waar mogelijk koppelingen tussen. Zie de knooppunten Helderheid over ambities, belangen en prioritering (fase 1), Wijkwensen verkennen en Inzicht in bestaande planningen (fase 2).
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Beleidskeuzes" en "Ken je wijk"
  • Houd rekening met de nieuwe Omgevingswet. Meer informatie en handreikingen vind je bij het Informatiepunt Omgevingswet
  • Soms kunnen keuzes het best regionaal worden genomen omdat ze betrekking hebben op een groter gebied dan één wijk. Denk bijvoorbeeld aan bronontsluiting of een warmte-infrastructuur. Gemeenten werken de gemaakte keuzes vervolgens uit in een specifieke wijkaanpak.
  • Het is effectiever om te onderzoeken of de wijkaanpak kan aansluiten bij projecten die pas over 2 jaar van start gaan, dan om te kijken naar projecten die nu van start gaan.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk