Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Informele netwerken en verbindende actoren in de wijk identificeren

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je kent de (belangrijkste) informele netwerken en actoren in de wijk. Denk hierbij aan: buurthuizen, bewonersorganisaties, lokale sportclubs en verenigingen en sleutelfiguren die de wijk en haar bewoners goed kennen. Samen met deze netwerken en actoren kun je de wijkaanpak passend maken bij de lokale context. 

Aanpak

Ga in gesprek met collega's binnen de gemeente die actief zijn in de wijk zoals de wijkmanager. Praat ook met mensen van andere organisaties die actief zijn in de wijk, zoals welzijnsorganisaties of woningcorporaties. Zij weten vaak het beste wat er in de wijk speelt en wie actieve ondernemers en bewoners in de wijk zijn. 

Tips

  • Investeer in goede contacten. Bezoek de markt, fiets door de buurt, loop door het winkelcentrum en ga in gesprek op straat. Kom erachter wat er speelt in de wijk en wie actieve ondernemers en bewoners zijn. 
  • Vraag ook naar relevante initiatieven die al opgetuigd zijn. Deze activiteiten, bijvoorbeeld rondom energiebesparing of energieopwekking, kunnen onderdeel worden van de (technische) oplossing.
  • Voor sociale koppelkansen, zie knooppunt Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen in kaart brengen (fase 2).
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Ken je wijk" en "Groepen bewoners"
  • Breng in kaart welke typen mensen in een wijk wonen. Onderzoek welke bewoners veel invloed hebben in de wijk - dit is niet altijd iemand van de wijkraad. Als je het vertrouwen van die personen wint, zullen zij wijkgenoten meenemen.
  • Gebruik placemaking om samen met bewoners en gebruikers de situatie in de wijk in kaart te brengen, bijvoorbeeld aan de hand van de methode 'Community Mapping'. Meer informatie over placemaking vind je in dit kennisdocument van Smart Energy Cities
  • Je kunt de initiatiefkaarten gebruiken om met bewoners in gesprek te gaan over initiatief die al lopen. Vind hier een format.
  • Menig bewonersinitiatief wordt gedreven door bèta-mensen. Vanuit het oogpunt van techniek is dat heel nuttig, maar om bewoners mee te krijgen in de wijkaanpak heeft zo'n initiatief ook mensen nodig met sociale talenten en community-gevoel. Dat kan bijvoorbeeld door een klankbordanalyse te maken, zoals gemeente Zeist heeft gedaan (zie praktijkverhaal hieronder)
  • Om informele netwerken te leren kennen kun je binnen de gemeente ook onderzoek doen naar wie daar ideeën over heeft. Andere afdelingen van bijvoorbeeld de openbare ruimte kunnen ook een idee hebben, of bijvoorbeeld de wijkregisseurs die in die wijk actief zijn! Ook bij gesprekken aan de keukentafel bij bewoners kom je vaak informele netwerken tegen.
  • Zorg dat iedereen die een belang heeft bij de wijkaanpak ook daadwerkelijk bij de aanpak en het proces wordt betrokken. Beschouw verschillen in inzichten als bron van informatie. Het levert een completer beeld op van de opgave waar de wijk voor staat.

Uit de praktijk

Huisarts speelt verbindende rol

In Stad aan 't Haringvliet is de voormalige huisarts betrokken bij het project. Hij is enthousiast en denkt mee: zowel over wat technisch kan als hoe bewoners het beste meegenomen kunnen worden. Als verbinder in de wijk heeft hij er bijvoorbeeld voor gezorgd dat evenementen in het dorp, zoals een sportevenement, automatisch worden gekoppeld aan het project.
Huisarts speelt verbindende rol

Uit de praktijk

Samen voor hetzelfde doel

In Groningen werken de gemeente, de lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het energieloket nauw samen. De gemeente en Grunneger Power inventariseren eerst welke bewoners aan de slag willen met de energietransitie en leggen de verbinding met het energieloket. Het energieloket organiseert vervolgens de nodige acties en ondersteunt bewoners bij de praktische uitvoering van maatregelen. Grunneger Power organiseert geregeld bewonersavonden om bewoners op de hoogte te houden van de voortgang van de wijkaanpak. De praktijk leert dat bewoners (meer) openstaan voor het verhaal en de boodschap van een lokale coöperatie dan van de gemeente. De coöperatie is immers door bewoners zelf opgezet.
Samen voor hetzelfde doel

Uit de praktijk

Zoek een geschikte groep of plek als startmotor

Mogelijk is er een bewonersgroep of een plek in de wijk te vinden die als startmotor kan dienen om andere bewoners te enthousiasmeren voor de wijkaanpak. Kijk wel goed wie of wat daarvoor geschikt is. Zo was er bij een wijkaanpak een groepje van zes gepensioneerde bewoners die zich inzetten om hun energierekening naar beneden te krijgen. Ze hadden al diverse  maatregelen genomen, maar kregen het niet voor elkaar om geheel van het aardgas af te gaan. De gemeente zag een kans om via dit groepje ook andere bewoners te bereiken met de boodschap over de energietransitie. Toch bleek dit minder geslaagd, aangezien deze bewoners niet diep in de wijk geworteld waren. Andere bewoners voelden zich daardoor niet aangesproken om mee te doen. Nu zet de gemeente de bibliotheek in als startmotor om bewoners in de wijk te bereiken.

Fotograaf: Gemeente Tilburg
Zoek een geschikte groep of plek als startmotor

Uit de praktijk

Project op basisschool maakt ouders warm

Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie die daar mogelijk nog helemaal geen interesse in hebben? De gemeente Tilburg slaagde erin de bewoners van wijk De Kuil te bereiken via een educatief basisschoolproject: het bouwen van een model elektrische deelauto. Het enthousiasme van de kinderen sprong al snel over naar de ouders. De elektrische auto’s werden tot trots van kinderen en ouders tentoongesteld in de bibliotheek. Zo werd de energietransitie dichter bij mensen gebracht. Het project ging verder dan alleen het bouwen van het model, het ging ook over opladen en dus over zonnepanelen. De cursus modelbouwen krijgt een vervolg in andere cursussen voor kinderen. Het project is gestart op basisschool De Wichelroede en wordt nu verbreed naar de andere basisscholen in Tilburg. 
Project op basisschool maakt ouders warm

Uit de praktijk

Hoe kom je tot een representatieve klankbordgroep?

De gemeente Zeist wilde in Austerlitz een evenwichtige, representatieve klankbordgroep opzetten. Aan die klankbordgroep worden zaken voorgelegd, voordat deze met alle bewoners worden gedeeld. Om te voorkomen dat de klankbordgroep vooral gepensioneerde ingenieurs zou aantrekken, maakte de gemeente een matrix met daarin verschillende typen woningen, levensfasen en gezinssamenstellingen. Op basis daarvan werden 36 mensen met een verschillende achtergrond uitgenodigd om deel te nemen in de klankbordgroep: 12 mensen reageerden positief. Zo heeft de gemeente een diverse klankbordgroep kunnen samenstellen, met mensen die verschillende type woningen, gezinssamenstellingen en leeftijden representeren.
Hoe kom je tot een representatieve klankbordgroep?

Uit de praktijk

Zoek iemand uit de wij-groep om bewoners mee te nemen

De ene boodschapper is de andere niet. Het maakt voor bewoners veel uit wie hen over de energietransitie of de wijkaanpak vertelt. Dit bepaalt zelfs in belangrijke mate of ze mee gaan doen. In Moerwijk-oost Den Haag heeft het projectteam voor de wijkaanpak een wijkbewoonster geholpen bij het vinden van een nieuwe locatie voor haar inloophuis. Hierdoor kreeg deze dame vertrouwen in de wijkaanpak en is daar nu een belangrijke ambassadeur voor. Buurtgenoten nemen van haar meer aan dan van de gemeente of een energiemaatschappij.
Zoek iemand uit de wij-groep om bewoners mee te nemen