Inloggen
Terug

Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A B C E F
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de fysieke koppelkansen en plannen in het gebied. Waar liggen kansen en risico's? Zijn er mogelijk andere plannen en planningen voor vastgoed of infrastructuur die kunnen worden gekoppeld? Waar mogelijk sluit je aan bij 'natuurlijke momenten', zoals verhuizingen, geplande renovaties, werkzaamheden aan het riool of herinrichting van de straat? 

Aanpak

Onderzoek welke plannen er zijn voor de wijk en waar ze elkaar raken. Denk binnen de gemeente aan de domeinen bouw- en woningtoezicht, welstand, water en riolering, ruimtelijke ordening en groen. Andere belanghebbenden uit het fysieke domein zijn het waterschap, de netbeheerder en vastgoedeigenaren. Inventariseer koppelkansen en verkrijg inzicht in bestaande plann(ing)en voor het gebied. Maak onderscheid tussen ontwikkelplannen op regio-, wijk-, buurt-, straat- en gebouwniveau. 

Tips

Fysieke koppelkansen in kaart brengen
 • Denk bij fysieke koppelkansen aan:
  • Klimaatadaptatie (randvoorwaardelijk!)
  • Groen
  • Flora en fauna (oa biodiversiteit, nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen)
  • Riolering
  • Asbestsanering en betonrot
  • Mobiliteit (oa oplaadmogelijkheden)
  • Veiligheid (oa licht, infrastructuur (stoep en weg))
  • Vastgoed (de renovatie van een iconisch gebouw vroeg in het traject maakt bewoners sneller enthousiast voor de wijkaanpak en de renovatie van hun eigen woning)
  • Bestemmingsplannen
 • Het integreren van koppelkansen is een strategische zet. Strategisch handelen betekent: afstand nemen, opties verkennen, afwegen en prioriteiten stellen. Hoofdstuk 2 van dit rapport legt uit hoe gemeenten een koppelkansen-aanpak kunnen vormgeven.
 • Circulariteit is een complex thema, waaraan veel partijen hun eigen invulling geven. Zoek voorbeelden waarin op kleine schaal circulariteit wordt toegepast en kijk hoe je die voorbeelden kunt gebruiken bij jouw wijkaanpak. Niet alles hoeft in één keer circulair te zijn. Het gaat stapsgewijs, net als een wijk 'aardgasvrij-ready' maken of een woningen in stappen verduurzamen.
 • Betrek de wensen die geïnventariseerd zijn bij de knooppunten Woon- en wijkwensen verkennen (fase 2).
 • Verken in een vroeg stadium wat het gemeentelijke beleid is op het gebied van ruimtelijke kwaliteit; meestal staat dat in de welstandsnota. Ga met de betreffende afdeling in gesprek over de kansen (oa ruimte om het gebouw een nieuw uiterlijk te geven) en knelpunten (oa het uiterlijk van het gebouw mag niet veranderen). 
 • De verduurzaming van woningen kan tegen beperkte kosten worden gecombineerd met de afkoppeling en opvang van hemelwater. Informatie over het combineren van klimaatadaptatie met nul-op-de-meter woningen vind je hier.

Inzicht in bestaande planningen
 • Verkrijg inzicht in de planningen van de netbeheerder, vastgoedeigenaren, het waterschap en andere relevante partijen. 
 • Doe inspiratie op door te kijken naar de aanpak van soortgelijke woningen en gebouwen in andere wijken. Probeer slimme combinaties te maken. Zie knooppunt Koppeling met TVW en RES (fase 2).
 • Koppel de wijkaanpak aan plannen in andere beleidsdomeinen. Vind meer informatie bij knooppunt Sociale koppelkansen & gemeentelijke beleidsdomeinen in kaart brengen (fase 2).

Uit de praktijk

Wees alert op koppelkansen

In de Benedenbuurt in Wageningen was de riolering aan vervanging toe. Een bewoner informeerde bij de gemeente naar de mogelijkheden om de plantsoenen te helpen onderhouden, maar kreeg het verzoek nog even te wachten tot de plantsoenen opnieuw waren aangelegd, na de vervanging van het riool. Toen gingen er lampjes branden. Want bood de vervanging van het riool ook niet een uitgelezen kans om meteen een warmtenet aan te leggen? Hier was dus sprake van meerdere koppelkansen tegelijk. Foto: www.gelderlander.nl
Wees alert op koppelkansen

Uit de praktijk

Ga op zoek naar koppelkansen

De gemeente Tilburg wil de wensen van gebouweigenaren inventariseren. Het doel is om concrete koppelkansen voor de energietransitie op het spoor te komen en om verschillende beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. De herinrichting van de gebouwde omgeving kan bijvoorbeeld worden benut om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te reduceren, maar desgewenst ook om een parkeerprobleem op te lossen of een speeltuin te realiseren. De voordelen van koppelkansen zijn groot. Bewoners zijn eerder geneigd om mee te werken aan CO2-reductiemaatregelen als daarmee ook iets wordt gedaan aan de problemen die zij ervaren. Daarnaast ontstaat er meer samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente.
Ga op zoek naar koppelkansen

Uit de praktijk

Betonrot als fysieke koppelkans in Tilburg

Bij de Mozartflat in Tilburg-Noord, 16 verdiepingen hoog, is betonrot geconstateerd. Een tegenvaller voor de bewoners. Maar de renovatie van de 256 balkons wordt nu wel als koppelkans benut. De flat krijgt namelijk een innovatieve klimaatgevel. Alle appartementen worden voorzien van een met ramen afsluitbaar balkon. Dat levert niet alleen extra binnenruimte op, maar ook een veel beter isolerende gevel. De bewoners (huurders en eigenaren) zijn blij met deze aanpak omdat hun wooncomfort omhoog gaat. De financiering wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het Rijk en mogelijk ook van het Nationaal Energiebespaarfonds.
Meer informatie
Betonrot als fysieke koppelkans in Tilburg

Uit de praktijk

Wegvallen wetgeving zorgt voor verlies van een koppelkans

Koppelkansen zijn niet altijd zeker. Een gemeente zag een koppelkans in het verwijderen van asbest en het verduurzamen (beter isoleren) van daken. De verwachting was dat asbest vanaf 2019 wettelijk verboden zou worden. De wet haalde het echter niet in de Eerste Kamer. Dit betekende dat bestaand asbest op daken niet verplicht hoeft worden weggehaald. Bewoners waren daardoor minder gemotiveerd om het dak van hun woning aan te pakken. De koppelkans met verduurzaming kon niet worden benut.
Wegvallen wetgeving zorgt voor verlies van een koppelkans